Wednesday, June 21, 2006

Modern way of Begging!!!!

Naanu idr bagge sumaar dinada hindene bareebeku antha thilkondidde aadre vishaya sangrahane kammi iththantha sumne idde! Eega bariyakke swalpa vishaya sikthu antha bareetha iddini!

Vishesha soochane - Ee lekhanavu yaara kurithoo baredilla! Illi barediruvidellavu nanna anubhavagalu! Hesarugalu badalaagabahudashte aadare illi barediruvudellavu sathya! Idarinda yaara bhaavanegalige dhakkeyuntaagiddare adakke naanu jawaabdaaranalla!

Ee thalebaraha nodi neevella idu enidenidu antha aascharya padtha irbahudu! Kelavarige goththu aagirabahudu. Haudu, naanu iththeechege ulbanagondiruva franchisee business bagge maathadtha iddini! Nimage idr bagge goththirbahudu! Goththillandre, ee post nimge adr bagge alpa maahiti kodbahudu. Odhi nodi.

Ee vyavahaaravannu sumaaru companygalu nadestha ive. Avugala hesarugalanna naanu illi helodilla! Nange modlu ee vyavahaarada bagge goththagiddu, namm sambadhikaralle yaaro obbru ee thara ondh sann vyavahaara maadakke shuru maadidaaga! Naanu aaga 6 ne semesternallidde ansaththe! Maneli kelavru maathadkoltha iddru idr bage! Naanu aaga adr bagge aasakthi vahisi kelilla! ( Modlu naanu aa francisee company bagge keliddu aavaga antha helde!).

Modlu alli kelid mele college alli nanna kelavu mitraru serkondru. En anthaddide adralli antha andkonde! aaglu naanu idr bagge jaasthi aasakthi vahisalilla! Eno hudugru serkondiddare, maja hodeeli bidu! Nangenu?? andkondu sumnidde! Aaglu nange idr bagge ondh chooru goththirlilla!

Nann college mugeethu! Maneli othla hodkondidde! Aamele ee kelsa sikthu!( Ee dabba kelsada baggenu ondh post bareethini! Neevu gamanisiddre nann blog profile alli nann occupation innu othla ne! Thats what i love to do!) Kelsakke seri ondh erad - mooru thinglaagirbahudu. Nangondu phone call banthu! Naavu IIT ians, ondh sann company shuru maadbekantha iddvi! Ninn friend so-n-so ninna refer maadiddare! Neenu thumba buddivantha antha goththaythu! Serkotheeya namm company ge antha kelidru! Naanu huchchu dhairyadinda sari idannu ondh sarthi try hodde bidana antha hoo ande!

Munde vivarane kodokintha munche ondh sann upakathe thara kelbidi! Nann friend Yogesh antha! Naanu avnu pustakagala bagge bejaan discuss maadtheevi! Lokaabhiraamavaagi eneno discuss maadtheevi! Avnu ee call baroke erad vaara munche, nangondh pustaka odhakke helda! Naanu aa pustaka odhilla neenu odh nodu anda! Sari, chennagirbahudu antha avenue roadalli 50 rupaayige thogond bande aa pustaka! "Rich Dad, Poor Dad" antha (Author hesru, Robert Kiyosaki ansaththe). Odhskond hoythu pustaka! ardha odhdhe! bejaar bandbidthu! Antha pustakagalu ( Including "The Monk Who Sold His Ferrari") en hanebaraha andre neevu heege maadbeku, haage maadbeku antha restriction haakthaare! I hate such books! Innondh kaarananu ide, aamele heltheeni. Neevu jeevanadalli munde barbekandre heeg heeg maadi, heeg maadbedi haage heege andkondu bejaan badkothave! Aadre naanu aa pustakada kathena enjoy maaddhe! parwagilla! Olle timepass.

Sari, phone call banthalla, avnu meet aagana antha helda! Sari! ell barbeku antha kelde! Avnu nann hindu mundu ondh level ge bejaan thilkondidda ansaththe! Nimm office inda namm boss mane sakkath hatra! ondh innooru hejje irbahudu ashte, antha route ella heli, eevathth office bega mugsi! meet aagana antha helda! Sari andkondu 7 gantege office bittu aa nann magana manege hode! Namm office inda bejaan hatra avn boss mane! 1 nimshadalli allidde! Hodnappa! Nange phone maadavnu allidda! Avn boss kooda idda! Bejaan vichaarskondru! Sari antha sumnidde! Aamele vichaarakke bande! Naavu ee thara franchisee business serkondiddivi! Idrinda neenu aaramaagirbahudu! ondh 3-4 varsha kashta pattre kelsa maado avashyakathene iralla, nimm kaal hatra neevu beda andru dudd beeltha iraththte! antha ella kuyyda! Avn kelda, Neevu "Rich Dad, Poor Dad" odhiddira? Nange aashcharya aaythu! aa pustaka nan bag alle iththu! Haudu! odtha iddini antha helde! Adr bagge ondhisht kuyyda! Aa pustakadalli kuyydirodu saaldu antha adanna nange innondh sarthi explain maaddha. Neevu idakke serkolli. Neevu chitike hodiyovashtralli dudd maadbahudu! haage heege antha helda!

Nange munche managementu, marketting kade interest illa! Ivnu idakke serko antha helthavne! Edd hogbidana antha esht hektha iddru, decency maintain maadana antha sumnidde! Innu eneno kuyyda! Naanu IIT grad! erad varsha kaththe thara dudide! Esht dudd banthu? Idakke serkonde nodi, naaneega kelsane maadtha illa! Nangen ishtano adanne maadtha iddini! Idu innu shuru! Innu beleebahudu idralli! antha ee franchisee business bagge details kotta! Nangartha aagiddashtu heltheeni, thaalme iddre mundina kelavu paragraph odhi!

Naavu angdili ondh vasthu thogondre adakke dudd kodtheevi. Aa dudd heg heg hanch hogaththe? Adr bele 10 rupaayi anthittkondre, adakke manufacturing cost antha 2 rupaayi hogaththe! adr bele baree 2 rupayi! 2 rupaayi kelsa maado company laabha antha ittkolli, 1 rupaayi tax antha ittkolli! 2 rupaayi packingu sudugaadu antha. Innu uliyodeshtu? 3 rupaayi! Adell hogaththe? advertisementu, modellgalige antha hogaththe! Naavu thogolakke, avrgaligyaake sumne dudd kharch maadbeku? Adanna naavu illa ansbittre?

Adakke naavu ee company shuru hachchiddivi! Naavu advertisement maadalla! Namm utpannagalanna upayogisi! Ishta aadre, namm sadasyaraagi! Idanna neeve prachaara maadi! Neevu isht isht janakke prachaara maadidre, nimge isht commission antha sigaththe! Jaasthi janranna ott maaddashtu jaasthi dudd sigaththe! Nimm kai kelage band jana bereyavranna sersdru, adrallu nimge commission sigaththe! Imagine maadkolli! Esht hana sigbahudu nimge? Nimm kai kelage 100 jana iddre? 1000 jana iddre?? 10000 jana iddre????????

Idakku ondh limit antha ide! Neevu maximum janranna sersidre nimge company ownershipalli isht paalu antha sigaththe! Innen beku life alli nimge? isht dodd companyalli paalu sikkre?? Ondherad varsha janranna sersdre, aamele jumm antha jeevanana maja udaaysbahudu!

Idu aa nann maga helida saaramsha! Innu detailaagi nange helda! Nangadella keli thikl hidhoythu! Asht hoththu kuyyskondre yaargadru thale kett hogde iraththa? Ee siva isht kuyydnalla antha ondh kade aashcharya! Yaavag edd hogtheeno antha innondh kade bejaaru!

Aamele kelda, "neevu namm jothe sertheera? heli" antha. Nangadyaav bhoota hidkondiththo? Directaagi illa antha helakke odhdhlaaddhe! Illa andre innu kuyythaane! Hoo andre nange bejaaraagaththe! Nange swalpa yochne maadakke samaya beku antha kelde! Sari, yaavaga heltheera? Naalena? anda! sari anna! Eevaga illinda kalchkondre saakaag hogide! butbudu! antha hoo ande! Sari, nimge ondh pustaka maththe ondh cd kodtheeni! Adralli kelav videogalide! Nodi naale bandu heli anda! Aaythappa antha iskond manege bande! Bandavnu aa cd nu nodlilla, aa pustakanu odhlilla! Naanu decide maadbittidde! Ene aadru adanna serbaardu antha! Adu ee post heading helid haage bhikshaataneya hosa swaroopa! Namm jothe seri! nimgu olledaagaththe, namgu olledaagaththe! antha sikkdornella kelodu en chennagiraththe! Ee thara keli sneha haal maadkondoru esht jana beku?

Sari, maarne dina aa cd maththe pustaka vaapas kodbekiththu! en kaarana kodonantha yochne maadtha idde! Correctaagi namm company li hosa team ge eththakdru! Alli kelsa jor ide! NAnge idr bagge ella concentrate maadakkagalla antha heli kalchkonde! Aa cd ge cover haakiththu! Haage kottre avnige goththagathantha aa cover hard kotte! Adanna kodvaaga nann friendu alle idda! Avnigu ide kaarana kotte! Nangashtond interest iddre aamele ninn hesralle serkotheeni bidu maga antha samajhaayishi bere kotte! Avnu idanna kelidde saakaaythu!

Maarne dinadinda hogaththa, messagegala mele messagu! alli aa company meeting ide! illi meeting ide! band attend maadu! antha! Naanu yaavdakku reply maadlilla! Aamele kramena aa message galu barodu ninth hoythu! Naanu swalpa samaadhaana maadkonde!

Peede tholgthu antha sumnidde! Ella mugeethu antha thilkondiddre, innondh kade inda atkaayskondthu! Erad vaarada hinde, naanu jagga manege hortiddvi! Late aagiththu! Swalpa haage meykond hogana antha ille koramangalada udupi upahaaradalli dose thintha iddvi! Yaavano bandnappa! Aviveka Mishaa(hesru badlaaysiddini!) antha, sikkdnappa! Conversation excerpts are as follows!

Av. Mis - Hi! This is Avivek here! Could you guide me! I'm from Mumbai!
J - Hi! what shall we guide?
AM - Cud you please tell me the route to Jayanagar?
J & S - (We explained the route)
AM- Thanks! Thats so kind of you! So, you are basically Bangaloreans?
J&S - Yeah! You?
AM - I'm basically from UP! Workin at Infosys! Could you just gimme your numbers?
We both were stunned! En siva heeg gurthu parichaya ildorna heeg maathadsthaane antha? Sari, Benglooravru ellarnu ondhe thara nodthaare antha prove maadakke kottvi! Ade naavu maadida thappu! Heege sumne timepass ge maathadkondu kalchkonda! Ee jaggana hatra email id bere iskonda!

Maarne dinane thogo phonu! Hey! Jag, i'm avivek! dya rememba? I have some frenz who haven't got job! Shall i forward their resume?? anthella kelonu! Naanu avn jothe serioussagidde! adakke nange enu aa thara kelilla! eega requirement illa! Iddaaga naane heltheeni antha aa nann maganna saag haakda!

Monne nange phone maadi, i'm running my own business! I want you to talk to you abt this! When shall we meet? antha kelda. Naanu directaagi en aame na? aa businessa? T#!k@ muchchkond right helu magane antha helde! Theppag line cut maaddha! Inthavr jothe heege maathadbeku! Eevathth jaggange phone maadiddnanthe! Ide aagoythu! Namgasht ishta iddre naave band serkoltheevanna! Butbudu! ee vichaarakke innmele phone maadbeda antha helidnanthe! Hahaha!

Namm ondh friend circle alli ee virus( thats another correct word for this thing) hardtha ide! Sumaar jana idakke serkotha iddare! Avrugalu serkolakke nandenu addi illa! Aadre aa vichaaravaagi bandu nann jothe maathadi adrinda namm sneha kalkolodidyalla! adu nange irritate aagaththe! Obba serkonda antha namm friends alli sumaar jana serkondiddare! (Nange vayyakthikavaagi thumba bejaar aaythu, idanna keli).

Idanna naavu nillsakke aagalva? En maadbeku neeve heli! Comment maadi!

2 comments:

Shrinidhi Hande said...

This network marketing, MLM are a big nuisance these days. Please note these points:

1. A product sold by Network marketing is much expensive than the similar product in open market.(The reason they give is quality, which need not be true) Why don't they sell same item at lower price?

2. Their focus is fully on increasing number of members under them rather than promoting the product. Because its purely a number game that they make money

3. These network marketing companies can disappear any night. In that case, what you loose is not only your money, but the trust and faith of so many people you might have introduced.

4. These schemes are beneficial for only those who can talk well, find a good number of 'bakraas' enroll them and earn his/her money back in short time.

I am planning to write a blog on this topic myself...

nanuseena said...

I AM aWAY !!!!