Thursday, December 28, 2006

Bhairappanavara innondhu kaadambari sadhyadaralle bidugade!

Nimgella innondh vishaya kald sarthi helodu marthogiththu!

November alli pustaka pradarshanakke hogidde! Aramane maidanadalli! Jana sumaar seriththu! haage ondh sarthi nodkond barona antha hode!

Pustakagala mele pustakagalu! Haage nodtha idde! Kannada pustakagalu, Aangla bhaasheya halavaaru pustakagalannu haage maguchi haakide! Kaleda varshakkintha jana kadime annisthu! Naanu hogiddu shanivaara (Aa maathu bere!)

Haage hogtha idde! Konege Sahitya Bhandaarada angadi sikthu! Nange ondh vishaya jnaapaka aaythu!

2003 ralli Bhairappanavara 'Grahana' thogondidde! Adannu odhakke aaglilla! Monne October haage adanna odhakke shuru hachchide! Ondh dina haage odhtha iddaga sumaaru 20 putagalu maaya aagirodu goththaythu! En maadodu?? antha yochistha idde! Aa pustaka Sapna Book House inda thogondiddu! Ee thara erad sarthi aagiththu! hogi badlaayskond bandidde! Sari alli hodaaga badlaayskondraaythu antha sumne haage idde! Ondh dina hode! Alli "En saar?? 2003 ralli thogond pustaka eega thartha iddiralla?? Adu ee pustaka sadhyakke khaali aagide! Maru mudrana aagtha ide! 15 - 20 dina bittkond phone maadkond banni! Bandiddre badkaaysi kodtheeni antha helidru!

Nann karma andkondu haage bande! Illi Sahitya bhandaara sikkidaaga alliddavranna kelde! Sahitya Bhandaara goththildavrige, Bhairappanavara ella pustakagalu alle mudrana aagodu antha helbidtheeni! Alli heege vichaarisde! Alliddavru bahala chennagi maathadisdru! Avrige ee vichaara helde! Aaga avr helidru, avr ella pustaka marumudrana aagtha ide! December alli siguththe nimge antha helidru! Haage nimge December alli Bhairappanavara hosa pustaka kodtha iddini! Odhi khushi padi andru!

Nanganthu sakkath khushi aaythu! Haage innondh vishaya jnaapakakke banthu! Mandra bidugade aada hosatharalli Kannada Bhavana da 'Nayana'dalli 'Maneyangaladalli maathukathe' yalli Bhairappanavaru bandiddru! Naanu aaga engineeringallidde! Nange goththiro haage 4 ne semester annsaththe! Sariyaagi goththilla! Alli neevu athithige yaava prashne bekaadru kelabahudu! Avru adakke uththarisuththaare! Ellaru avaru bareda kaadambarigalallina halavu paathragala bagge keltha iddru! Vamsha Vrksha, Doora Saridaru, Dharmashri, Daatu heege naana kaadambarigala paathragala bagge, allina sandharbhagala bagge keltha iddru! Aavaththu naanu maththe akka Nayana kke hogiddvi! Yaaro Mic keltha iddru! Adanna pass maadakke Mic nann hatra banthu! Naanu ondh prashne kelona antha thogonde! ellaru nannanna durugutti nodtha iddru! Yaake antha eevaththinavaregu goththilla! Akka ivnen prashne kelthaanappa antha yochne maadtha iddlu! Haage nann saradi banthu!

Naan kelde - Nimma mundina kaadambari yaavdu?? Adara bagge swalpa heltheera?? antha.

Sabheyalliddavrella, bhairappanavarannu sersi nakkru! Aamele bhairappanavaru Adu helidre nimge kuthoohala hort hogaththe! Adanna lekhakanaagi naanu helo haagu illa! Ondh vishaya ide! Adara mele bareetha iddini! Adu mugidaaga nimge goththaagaththe antha helidru!

Nangansaththe, eega adu mugidide! Sadhyadralle avara 20 ne kaadambari barabahudu! Kaaytha iri!

Wednesday, November 15, 2006

Kaatugalu Saththru uddhaara aagalla!


Nodi nodi! Idu yaavdo tamil naad compound gode alla! Namma Karnatakada, Bengaloorina Cantonment hatra Chief Comissioner of Railways office o athwa innyaavdo office compoundu. Dabba nann makklu ee kaatugalu ee Kaat buddhi saththru bidalla!

Neevu Cantonment, Indian Express, Infantry Road kade yaavaththaadru odadiddre neevu idanna node irtheera! Iththeechege ondh 2 thinglinda ee thara barahagalu ee area godegala mele raarajisuththide. Ee thara bareyodrinda aa kothigalige aden sigaththe antha goththilla.

Idanna modalane sarthi nodiddu Indian Express hatra raathri office inda vaapas bartha. Nange idanna nodidaagale urdhoythu! Jotheli Jagga iddannalla! Allen bardide antha goththaaglilla! Ivnu sakala bhaasha paarangatha. English, Kannada, Hindi, Telugu, Tamil (iththeechege Malayalam kooda kaleetha iddane). Jack of all antha avne helkothaane. Avnanna kelidre goththagbahudu antha kelde.Avnge ella bhaashe thakka mattige odhakke baraththe. He loves all languages. Nanagu avnigu mukhya vyathyaasa andre avnu bhaashe na bhaavane vyaktha padiso ondhu maadhyama antha thilkondiddane, naanu nann bhaashe na elladakkintha hechchaagi gauravistheeni. ( Ee vichaarakke nammibbra madhye sumaaru vaagvaada nadedide bidi! Adu bere vichaara)

Ha! Thirga ee photo vichaarakke bartha, avnanna kelde.

Naanu - Maga, Illen bardide antha ningenaadru goththa??

Jagga - Elli?? Oh thirga tamil bagge na?? Lo, sumniranna!

Naanu - Hella magane irli!

Jagga - Lo! yaavano idanna bardiddu?? Chappli thogond hodeebeku dabba nann maganna!

Naanu - Yaako??

Jagga - Ninge helidre urkotheeya bidu!

Naanu - Parwagilla helo!

Jagga - Allen bardide goththa?? 'Tamile ulagin mudhan moli' antha. Adr artha goththa??

Naanu - Thamaashe aadbedvo! En haagandre??

Jagga - Andre, "Tamile ee bhoomi mele modala bhaashe" antha!

Kelbedi! Nange maiella urdhoythu! Benglooralli nann makklu tamil balasodalde, ee thara bannergalu publicity ge! Dabba nann makklu. Ee thara bariyodiddre hogi avr kaat naadalli barkolli! Illyaak bareebeku?? Samskrutha bittru! Tamile bhoomi mele modalne bhaashe anthe! Benki biththu adakke!

Haage nodtha idde, Indian Express hatra, Infantry Road hatra, Cantonment hatra ella kade ide lipi! Idanna clean maadsakke namm BMP avarige pursoththilva??

November banthu andre ella angadigalu board badalaaysthave. Angadi alli Kannada maathaadakke shuru hachchkothave. Idu baree november alle aagbeka?? Idee varsha, prathee dina heege irakkenu?? Board badlaaysodrinda, Oor hesru badlaaysodrinda bhaashe beliyalla! Bhaashe prabhuddha aagodu allina jana adannu upayogisodrinda! Bere bhaasheyavr bandru naavu nammathanavannu ulisikobeku! Benglooralli iththeechege Kannadadavru kadime aagtha iddare. Kannada balake kadime aagtha ide. Aadre idakke en maadbeku?? Yaargu goththaagalla! Monne Hemanthana hatra ee vichaaravaagi maathadtha idde! Avn helthaane, Innu 5 varshadalli Kannadadavru bere bere kade inda bengloorige barde iddre BEnglooralli Kannada kald hogaththe antha!

Aa thara ella aagalla antha nanna balavaada nambike! Nann prakaara bhaashege huttide horathu saavilla! Adaralli Kannadadantha Dheemantha bhaasheganthu saavu annodu ilve illa! Aadre adannu hechchaagi upayogisde irodrinda adara prabhaava kadime aagtha ide! Idu munduvareebaardu antha iddre aadashtu Kannada balasi! Kannada pustakagalanna aadashtu odhi.

Horagininda bandavarige Kannada kalisi! Neevu avara bhaasheyalli maathanaadabedi!

Karnatakadalliro anyabhaasigarige naanu helodishte! Kannada Belesi! Aagadiddare ..... muchchkondiri! Adara bagge heenaayavaagi maathaadabedi! Yaavude bhaashe bagge adara neladalle asahyavaagi maathaadodu thappu!

November Kannadigaraagabedi! Nitya Kannadigaraagi!

Kannadave Satya! Kannadave Nitya!
Sirigannadam Gelge! Sirigannadam Baalge!

Thursday, October 19, 2006Nodi! Ee bhaavachitra nodidre nimgenannsaththe??

Namm office alli kelde, obbliganthu enantha goththaglilla! Avl innobbanna keldlu! Yaavdo marada thogate irbeku nodi anda! aamele sariyaagi gurthsda!

Haudu! Idu daari mele saththu bidda ondhu kappeya chitra!

Paapddu kappe! Raathri hoththo athawa hagl hoththo eno barthirbeku yaavano adr mele haththsbittiddane! Adu alle pachadi aagi sathth biddide

Daari kasa gudsoru adanna pakkadalli eththaakkilla andkotheeni! Gaadigalu adr mele hogi hogi hegaagide nodi adr paristhithi???

Ee thara sumaar photo ide! Ella blog alli eththaktheeni! Nodtha iri!

Ee photo na traffic police avru chennagi upayogisabahudu! Hege antheera??

Ee chitra eththaki, ideno kappe aaythu! Ide gathi nimge bandre?? Adakke munjagarookaraagi hushaaragi odisi! Shirasthraana( Helmet) haakkolli!

Ide rajyothsavadinda helmet kaddaya maadtha iddaranthe! Sadhya! baree chaalakarige maathra! Hinde koothirorigalla! Olleyadu!

Aadashtu olle vishayagalanna blog maadakke nodtheeni! sadhyakke bartheeni!

Monday, September 18, 2006

Ellargu namm mele kannu yaake??

Maari Kannu Hori myaale!
Katukana kannu kuri myaale!
Hora raajyadavr kannu karnatakada myaage!

Nimgeegaagle goththirbahudu! Ellaru Karnatakada ondhu bhaagavanna thogolakke nodtha iddare! Adyaak ellaru heeg maadtha iddarantha goththilla! Naaven avr aasthi kiththkondiddiva?? Ee kaat baddi makklige Kaveri neeru beku! Nadi baththo sthithiyalliddru avrige neeru bidbeku! Namm hotte khaali ittkondru parwagilla, aa nann makklige neer bidbeku!

Innu ee aandhra hatra barana! Avrdu innondhu golu! Krishna nadi neeru bidbeku antha! En Ellargu naave neer kodbeka?? Ellargu neer kottu naavu baayaarke inda saaybeka?

Ee kerala kuttigala hatra bandre kaasaragodu kodi, innond rajya kodi antha sataaysthave! Eegagle kasaragodu aa kade hogi aagide! Inn en thogothaavo goththilla!

Iththeechege aa maharashtradavru shuru hachchkondiddare! Belagaavi namge kodi andkondu! Adakke sariyaagi ee dabba sonia gandhi kendra sarkaarada paroksha bembala! ( Nimge aa home minister secretary Karnatakakke kalsidd patra da vishaya goththirbahudu! Munche, Mahajan report prakaara belagaum karnatakke serbeku antha nammanna bembalisi patra bardiddru! Aamele suddennagi aden avr thalege bantho goththilla ulta hodedbittru! Eega aa Bal Thackrey support bere ee maharashtradavrige!

Naavu summne irtheevi antha ellaru namminda kiththkolakke barthaare! Ee post bariyakke nange esht kopa bartha ide andre yaavde bere bhaasheyavnu eega nann munde bandru avn kapaalakke hodiyana annsaththe!

Ee Maharashtra issue bagge innu issue goththagbekandre 17 september 2006 ne vijaya karnataka nodi! M.Chidananda Murthy avru Maharashtra da ithihaasa helthaare! Allella 16 ne shatamaanakke munche Kannadane maathadtha iddru! Marathi ne irlilla! Marathi iththeechege shuru aada bhaashe! Neevu ene comment pass maabekiddru aa ankana odhi kodi!

En ivnu yaavag nodidru bere bhaashe bagge baide bareethane antha thilkobedi! naanu ell elli bayytheeno adakkella ondh kaarana kotte bayytheeni1 Idrinda nimge novaagiddre adakke naanenu maadakkagalla!

Idakkella ondh parihaara andre naavu bere bhaasheyavrge jaasthi salige kodbaardu! Swalpa gatti mansu maadi elladannu hidithakke thogobeku!

Haage aagaththantha aashistheeni!

Thursday, August 17, 2006

Rasthe mele herogalu!


Sumaar dinagalaad mele blog hodeetha iddini! Kaaytha iddavaru kshamisi!

Bariyakke pursothth maadkolakke aagtha irlilla! Kelsa, suththaata antha sumaar dinadinda enu bardirlilla! Bardre swalpa bere thara bariyana annsthu! Adakke
kaaytha idde! Eega bariyodakke eno vishaya sikka haagide! Nodi!

Naanu eega andre sankranthi inda (nimma january) ee jaggana bike alli office ge hogtha iddini. Munche bussalli hogtha idde! Heege hogtha, daari mele kelavuchamakk chamakk paristhithi nodi nagbeko, albeko goththagalla! HAage aadaagella, nange pursothth iddre adr photo thogolo abhyaasa shuru hachchiddini! Nann cell idakke poorthi sahakaara kodaththe! Ee postu, intha vichaaragala bagge ondhu vimarshe! aa photo haaki adr bagge nangenansaththe antha bardiddini. Odhi nimma anisike heli!

Ill nodi! Idu naanu ee prayatnadalli hidida modala photo. Chamakkalva avn hair stylu?? En ivne dodd pudang anno thara hodskondavne haircuttu! Swalpa dina idu nann office alli wallpaper aagiththu! Ee dabba kelsadalli bejaaraadaglella, desktop nododu! Olle timepass aagodu! Ee photo nodi kelsa eshte kashta irli, sumne ondh second ge nagu barodu. Ee photo nodi ne ee thara ondh post bariyana antha ansiddu nange!


Ee photo nodi nimage bejaaragabahudu. Innondh bejaar vishaya enandre idu nadediddu namm mane edurgade iro highway alle! Road kelsa nadeetha ide innu( Devanahalli airport ge roadu). Innu service roadu maadilla! accidentugalu eegle jaasthi aagakke shuru aagide. Ee photo bagge helbekandre dodd kathene helbeku. Keluvanthavaraagi.

Namm routalli iththeechege andre erad varshadinda private bussugalu hechchagtha ive. Ella Doddaballapura, Devanahalli, Chikkballapura, Vijayapura, Shidlaghatta andkond barthave. Ella marketto mysore banko antha nillisthave. Aa bus drivergalige bejaan _____kobbu. Aa dash na neeve thumbkolli. Monne enaaythandre ee hosa bussu (En hechahandre erad dina aagirbahudu aa bus road mele bandu), amruththalli cross hatra bere yaavdo vehicle na overtake maadbekantha median daati horag bandide. Ade samayadali amruththalli kade ibbru hudugru, bike alli full speedalli opposite direction alli bartha iddare. Avnige control maadakkaglilla! Ee bus navnu aa bike mele haththiskond hogbitta. Aa driver odhogbitta. Bike kelage obba spot, innobba aaspathreli kaal kalkonda. Oor jana sittagbittu bus ge benki hachchiddu! Adr photo.
Illi nodi, Jayamahal hatra obba hero superragi footpath ge ittirodu?? Naanu ee abhyaasa shuru maadokintha munche innu kelav scenugalu nodidde. Median mele haththibittiddru herogalu raathri hoththu. Photo hidiyakkaglilla.Ee thara herogalu speciallu. Almost bengloorina ella roadugala mele inthavru kaansthaare. Mai baggsi dudiyakkagalla. Ee thara bhikshe bedkondu olle collection maadthaare. Idu Brigade roadalli. (Innondh vishaya, Ee roadalli innu bere thara hero no heroine o (goththilla) anthavru bhikshe bedthaare. Enilla stylaagi seere uttkondu baree car gala hatra maatra bhikshe bedthaare. Anthavr photo hidiyakkogallappa naanu! ( Nann thale mele naane yaake chappadi elkobeku???)This is one of my favourite. Monne Indian Express hatra ee super pairugalu kaat bhaasheyalli jutt hidkond jagala aadodond baaki! Naanu hodmele adu shuru hachchkondro eno nangoththilla! Zoom maadi hidide! Nann cell camera digital zoomu, clarity decreases with zoom) clarity illa! ( Ollede aaythu! Clear aagi bandiddre akasmaath ee kaatugalu enaadru ee photo nodidre aamele naan odbeku).

Innu ee thara bejaan photo hididu blog hodeebeku! sadhyakke ishte irodu! innu halavu postgalige kaaytha iri!

Friday, July 28, 2006

Pulakeshige Avamaana!

Back n furious abt kaats!

Dabba, daridra thottigalu kaatugalu! Aa nann makklige ekka chakka baidru paapa baralla! Higga mugga haakkond odheebeku nann makklige!

Ishtella yaak heltha iddini dabba nann makklige sariyaagi film thegiyakke baralla! eneno dabba ideagalanna ittkondu thagad moviegalu thegithaare.

Yaavdu aithihaasika chitra andbittu adeno 23 pulakeshi antha thegediddare, adralli namma pulakeshiyanna comedy actor aagi maadiddare. Idu Ide kannadigarige avamaana. Pulakeshi, obba shreshta chaalukya raja. Pulakeshi, Immadi Pulakeshi kannada haagu karnatakakke maadida seve helatheeradu.

Ee chitravannu bahishkarisabekendu ellaralli koruththene.

Bariyakke innu sumaar ide ee topic bagge. Eega hordona antha ee jagga kelthavne. Somavaara bandu detailaagi bareethini.

Kaaytha iri.

Wednesday, July 26, 2006

Blogger.com Blocked in India!

Namm deshadalli blogger.com na block maadbittiddare! blog hodiyakke proxy situgala more hogbekaagide!

Bariyakke sumaaride, pursothth maadkondu ella bariakke prayatna padtheeni!

Maneli obba software engineer en maadthaane antha ondh post ready maadtha iddini, Nodona adu yaavaga mudrana bhaagya kaanaththo antha!

Alli thanak maja hodeetha iri!

Monday, July 03, 2006

Aaaha! Enidu nanna paristhithi?????


Idu nanna cubicle alli iro boardu! Manege bega hogu antha nange naane helkollo paristhithi banda haagide! Illi kelsa maadakke bejaaragakke shuru aagtha iro haagide! Ella bittu Himalayakko athwa besaaya maadkondiddbidana ansbittide! ( Alli hodrenu kashta iraththe antheera, Nange illi kashta antha naanu heltha illa, bejaaragide antha maathra heltha iddini! Ondhe thara kelsa maadi maadi bejaaragbittide!)

Idella anubhavisabeku kanla antheera, nangoththu! Adannadanne helakke nangu ishta illa! Ondh ishta aagodenandre 5 dina bejaaradru mikkida 2 dina aaramagi friends jothe kaala kaleethini! Ondh levelllige compensate aagaththe! Eevaththinda kelsa innu bejaaraagakke shuru aagide!

I feel nothing is interesting over here!( No matter in which company, i just hate the corporate environment) Nange yaake idella ishta aagalla antha innondh postalli bareethini! Eega yaako moodilla! Maja hodeeri alli thanaka!

Tuesday, June 27, 2006

Takin things easy!

_||_

Ninne Hemanth phone maadidda! Avndonde suggestionnu!

Ella okay! Kanglish yaake???

Magne, onde Kannadadalli bari, illandre English alli bari! Ee kanglishalli bareetheeya, nange odhakke esht hothth beku goththa?? I can save 80% of my time if you write in either Kannada, or English!

En maadona?? English bittre bere yaav bhaashenu yaav browser neat aagi support maadalla! In case browser support maadidru, kelavu OS support maadalla! Yaake thakaraaru?? Nange idu stabilize ago thanaka Kanglishhe saaku antha iddini! Nimm comment bareeri idr bagge!

Aamele innondh vishaya! Sumaar jana yaake neenu MS maadbaardu?? munde yaake odhbaardu?? MBA li interest ilva ninge?? Haage heege antha keltha irthaare! Nange adralli eeganthu enu interest e illa! Thrishanku sthithi alla, Nann paadige eega hegiddino haage irbeku antha alla, manelaadru nanngishta banda haage iddbidona ansaththe! Ee IT, businessu idella saakaagide antha helalla! Nange idu bejaaragide! Illi baree swaarthane kaanstha ide! Baree swaartha!

Adakke iththeechege elladannu haguravaagi thogolakke shuru hachchiddini! Yaar en helidru aaramagi thogotheeni! Nann paadige irtheeni! Kelsadallu yaar ene helidru, en saththkondru, avr karma, naanen maadli?? Theppg ninn paadige koothiru! Estimate maadbekaadre aaraamagi estimate maadtheeni! Bega mugisbeku task antha tight estimate kodalla! Aaramage maado haage kelsa maadtheeni! (Idu ondh ketta belavanige, aadre sadhyakke nange idu sari annstha ide! Sum sumne nann medulige hore kododu nange ishta aagtha illa! Ondh dina idu badalaagaththe.)

Idu nanna sadhyada manasthithi! (Thirga Hemanthana Kshame koruththa!)

Friday, June 23, 2006

Naanu nodo blogugalu!

Namasthe! _||_

blog maadona annsthu! en bariyodu antha yochistha idda haage, naanyaake naanu nodo blogugalu yaavdu antha bareebaardu antha annisthu! adakke ee postu! Illi kelage kelavu linkugalive! Ee blogugalallade naanu bere blogugalannu nodtheeni! Aadre ivugalanna naanu hechchu nodtheeni!

1. Shrinidhi Hande a.k.a enidhi blogu - http://enidhispeaks.blogspot.com
Shrinidhi nann cousinnu! Avn bariyodu swalpa vibhinnavaagiraththe! Bariyodralli thumba aasakthi! Sudha, Taranga, Vijaya Karnatakakella ankanagalanna bardiddane! HEchchu hechchu prayoga maadthane! Sumaar kade suththadthane! halavu vichaaragalanna bareethane! Odhakke chennagiraththe.

2. Donald's Blog - http://don4u.wordpress.com
Nann B.E class mate. One of the FB. Eneno hosaadu internettalli nodthaane! Adella blogalli bareethane! Mysooru, kodagu antha suththa irthaane! Kaaleliyakke kaaytha irthaane( Kelav vishyadalli maathra!). Avn blogige hogi nodi! Namm relationship baggene ondh post bardiddane! Olle timepass.

3. Srinivasa Panduranga alias Seena's blogs
i) http://srinivasbp.blogspot.com - No more now! Adanna saaysbitta!
ii) http://nanuseena.blogspot.com - Up n runnin. eneno bareethane! Othla hodiyakke bejaaru anthaane!( Nange ishta aagodu, hechchina bhaaga avnige ishta aagalla! Yaavaglu oppose maadtha irthaane!)
iii) http://bariolu.blogspot.com - Nann blog nodi kanglish alli bareethini antha horta! Ardhakke kai chelli kootha! Aden sudugaad kaaranano goththilla. Ee linku sigalla eega!
iv) http://18tillidie.wordpress.com - Idanna adenakke shuru maadiddane goththilla! Innondh blogu!
Seena, nann B.E classmate! Linuxu Linuxu antha saaytha irthaane! Yaake antha kelbedi! Nangoththilla! Sikkhaakkondre ardha gante blade haakskolakke readyaagiri! Nann prathee post ge comment hodeethane! Chindi sisya!

4. Sabarish's website - http://sabarish.net ( Previously bloggin at sabarishr.blogspot.com, now obsolete)
Another B.E classmate! Helbekandre blogging naanu ivnanna nodi shuru hachchde! Cool chap! Computer nann modlne hendthi anthaane! Raatri 3 gante thanaka eddirthaananthe! Aden maadthano goththilla! Aa Seena Linuxu Linuxu andre ee nann maga .nettu nettu antha badkothaane! Ellello suththaane! Eneno maadthaane! Microsoft Ambassador(Fiat???)! Adr bagge en bekaadru ivnanna keli! helthaane!

5. Dakshana blogu - http://shishyan.blogspot.com.
Namm sisya! Iththeechege bloggin shuru hachchkondiddane! Adeno nanna ataadsthaananthe blogalli! Innu shuru hachckondilla! Ad yaavaga blogalli aatadsakke shuru hachchkothaano goththilla!

6. Sashi blogu - http://thecsk.wordpress.com
Innobba B.E classmate! Technology andre ishta antha helthaane! Adr bagge eneno ankanagalanna bareethane! Avn experiencegalannu bareethane! YouTube inda interesting video galanna eththaakkondu publish maadthane!

7. Nitin Chandra Salgar - http://infodrive.blogspot.com ( previously bloggin at http://nitin.salgar.blogspot.com)
Another tech savvy guy! Now totally into .net! Believes in what he is doin! B.E alli namm batchmate! microsoftu, SQL serverru, aa magazinu, ee seminaru andkondu bejaan odadthaane! Thannannu thaanu kelsadalli thodgskothaane! Kelsa kodlilla andre yaar iddru care maadalla! Ugd bisaakthane! Straight forward and dynamic! Kelav sarthi Robin Sharma pusthakagalannu odhthaane!

8.Akshay Mathur - http://mathurakshay.blogspot.com
Subex sisya! naanu blog maadtha iddidd nodi bloggin shuru hachchkonda! Totally sarcastic! En ansaththo adanna bareethane! Yaavaglu niddhe maadakke kaaytha irthaane! Sumaar dinadina bloggin shuru hachchkondilla! Aden kaarana no goththilla!

9. Susheem's blog - http://itsmesusheem.blogspot.com
Ondhe postu! Adaad mele kelbedi! Avnu blogging ella maadalla! Nann oththaayakke ondh blogger account shuru hachchkonda! Aamele enu bardilla!

Innu bejaan blogugalive! Adr linkugalu kelage kodtheeni! Kelavu iththeechege, andre erad dinada hinde nodiddu! Interesting iththu! Kelavu heege timepass ge nodtha irtheeni!
http://nychthemeron.blogspot.com,
http://bevharsha.blogspot.com,
http://jai-karnataka.blogspot.com,
http://timepass.blogspot.com
http://ravishp.blogspot.com - ravish, subex collegue.
http://sajagarora.blogspor.com - sajag, another subex collegue.
http://psarvind.blogspot.com - arvind, another subex collegue.
http://krishnascrap.blogspot.com - Krishna Pai's blog, subex collegue.

Innondh vichaara! Akasmaath nimm blog hesruilli illa andre bejaar maadkobedi! Naanu marthu ee daridra office moodalli ello bardilla! Anyathah bhaavisabaaradu! Nimma comment hodeeri! Nodona! Sadhyakke isht saaku! Nann thalege enu holeetha illa!

Innondhu post jothe maththe bartheeni!

Wednesday, June 21, 2006

Modern way of Begging!!!!

Naanu idr bagge sumaar dinada hindene bareebeku antha thilkondidde aadre vishaya sangrahane kammi iththantha sumne idde! Eega bariyakke swalpa vishaya sikthu antha bareetha iddini!

Vishesha soochane - Ee lekhanavu yaara kurithoo baredilla! Illi barediruvidellavu nanna anubhavagalu! Hesarugalu badalaagabahudashte aadare illi barediruvudellavu sathya! Idarinda yaara bhaavanegalige dhakkeyuntaagiddare adakke naanu jawaabdaaranalla!

Ee thalebaraha nodi neevella idu enidenidu antha aascharya padtha irbahudu! Kelavarige goththu aagirabahudu. Haudu, naanu iththeechege ulbanagondiruva franchisee business bagge maathadtha iddini! Nimage idr bagge goththirbahudu! Goththillandre, ee post nimge adr bagge alpa maahiti kodbahudu. Odhi nodi.

Ee vyavahaaravannu sumaaru companygalu nadestha ive. Avugala hesarugalanna naanu illi helodilla! Nange modlu ee vyavahaarada bagge goththagiddu, namm sambadhikaralle yaaro obbru ee thara ondh sann vyavahaara maadakke shuru maadidaaga! Naanu aaga 6 ne semesternallidde ansaththe! Maneli kelavru maathadkoltha iddru idr bage! Naanu aaga adr bagge aasakthi vahisi kelilla! ( Modlu naanu aa francisee company bagge keliddu aavaga antha helde!).

Modlu alli kelid mele college alli nanna kelavu mitraru serkondru. En anthaddide adralli antha andkonde! aaglu naanu idr bagge jaasthi aasakthi vahisalilla! Eno hudugru serkondiddare, maja hodeeli bidu! Nangenu?? andkondu sumnidde! Aaglu nange idr bagge ondh chooru goththirlilla!

Nann college mugeethu! Maneli othla hodkondidde! Aamele ee kelsa sikthu!( Ee dabba kelsada baggenu ondh post bareethini! Neevu gamanisiddre nann blog profile alli nann occupation innu othla ne! Thats what i love to do!) Kelsakke seri ondh erad - mooru thinglaagirbahudu. Nangondu phone call banthu! Naavu IIT ians, ondh sann company shuru maadbekantha iddvi! Ninn friend so-n-so ninna refer maadiddare! Neenu thumba buddivantha antha goththaythu! Serkotheeya namm company ge antha kelidru! Naanu huchchu dhairyadinda sari idannu ondh sarthi try hodde bidana antha hoo ande!

Munde vivarane kodokintha munche ondh sann upakathe thara kelbidi! Nann friend Yogesh antha! Naanu avnu pustakagala bagge bejaan discuss maadtheevi! Lokaabhiraamavaagi eneno discuss maadtheevi! Avnu ee call baroke erad vaara munche, nangondh pustaka odhakke helda! Naanu aa pustaka odhilla neenu odh nodu anda! Sari, chennagirbahudu antha avenue roadalli 50 rupaayige thogond bande aa pustaka! "Rich Dad, Poor Dad" antha (Author hesru, Robert Kiyosaki ansaththe). Odhskond hoythu pustaka! ardha odhdhe! bejaar bandbidthu! Antha pustakagalu ( Including "The Monk Who Sold His Ferrari") en hanebaraha andre neevu heege maadbeku, haage maadbeku antha restriction haakthaare! I hate such books! Innondh kaarananu ide, aamele heltheeni. Neevu jeevanadalli munde barbekandre heeg heeg maadi, heeg maadbedi haage heege andkondu bejaan badkothave! Aadre naanu aa pustakada kathena enjoy maaddhe! parwagilla! Olle timepass.

Sari, phone call banthalla, avnu meet aagana antha helda! Sari! ell barbeku antha kelde! Avnu nann hindu mundu ondh level ge bejaan thilkondidda ansaththe! Nimm office inda namm boss mane sakkath hatra! ondh innooru hejje irbahudu ashte, antha route ella heli, eevathth office bega mugsi! meet aagana antha helda! Sari andkondu 7 gantege office bittu aa nann magana manege hode! Namm office inda bejaan hatra avn boss mane! 1 nimshadalli allidde! Hodnappa! Nange phone maadavnu allidda! Avn boss kooda idda! Bejaan vichaarskondru! Sari antha sumnidde! Aamele vichaarakke bande! Naavu ee thara franchisee business serkondiddivi! Idrinda neenu aaramaagirbahudu! ondh 3-4 varsha kashta pattre kelsa maado avashyakathene iralla, nimm kaal hatra neevu beda andru dudd beeltha iraththte! antha ella kuyyda! Avn kelda, Neevu "Rich Dad, Poor Dad" odhiddira? Nange aashcharya aaythu! aa pustaka nan bag alle iththu! Haudu! odtha iddini antha helde! Adr bagge ondhisht kuyyda! Aa pustakadalli kuyydirodu saaldu antha adanna nange innondh sarthi explain maaddha. Neevu idakke serkolli. Neevu chitike hodiyovashtralli dudd maadbahudu! haage heege antha helda!

Nange munche managementu, marketting kade interest illa! Ivnu idakke serko antha helthavne! Edd hogbidana antha esht hektha iddru, decency maintain maadana antha sumnidde! Innu eneno kuyyda! Naanu IIT grad! erad varsha kaththe thara dudide! Esht dudd banthu? Idakke serkonde nodi, naaneega kelsane maadtha illa! Nangen ishtano adanne maadtha iddini! Idu innu shuru! Innu beleebahudu idralli! antha ee franchisee business bagge details kotta! Nangartha aagiddashtu heltheeni, thaalme iddre mundina kelavu paragraph odhi!

Naavu angdili ondh vasthu thogondre adakke dudd kodtheevi. Aa dudd heg heg hanch hogaththe? Adr bele 10 rupaayi anthittkondre, adakke manufacturing cost antha 2 rupaayi hogaththe! adr bele baree 2 rupayi! 2 rupaayi kelsa maado company laabha antha ittkolli, 1 rupaayi tax antha ittkolli! 2 rupaayi packingu sudugaadu antha. Innu uliyodeshtu? 3 rupaayi! Adell hogaththe? advertisementu, modellgalige antha hogaththe! Naavu thogolakke, avrgaligyaake sumne dudd kharch maadbeku? Adanna naavu illa ansbittre?

Adakke naavu ee company shuru hachchiddivi! Naavu advertisement maadalla! Namm utpannagalanna upayogisi! Ishta aadre, namm sadasyaraagi! Idanna neeve prachaara maadi! Neevu isht isht janakke prachaara maadidre, nimge isht commission antha sigaththe! Jaasthi janranna ott maaddashtu jaasthi dudd sigaththe! Nimm kai kelage band jana bereyavranna sersdru, adrallu nimge commission sigaththe! Imagine maadkolli! Esht hana sigbahudu nimge? Nimm kai kelage 100 jana iddre? 1000 jana iddre?? 10000 jana iddre????????

Idakku ondh limit antha ide! Neevu maximum janranna sersidre nimge company ownershipalli isht paalu antha sigaththe! Innen beku life alli nimge? isht dodd companyalli paalu sikkre?? Ondherad varsha janranna sersdre, aamele jumm antha jeevanana maja udaaysbahudu!

Idu aa nann maga helida saaramsha! Innu detailaagi nange helda! Nangadella keli thikl hidhoythu! Asht hoththu kuyyskondre yaargadru thale kett hogde iraththa? Ee siva isht kuyydnalla antha ondh kade aashcharya! Yaavag edd hogtheeno antha innondh kade bejaaru!

Aamele kelda, "neevu namm jothe sertheera? heli" antha. Nangadyaav bhoota hidkondiththo? Directaagi illa antha helakke odhdhlaaddhe! Illa andre innu kuyythaane! Hoo andre nange bejaaraagaththe! Nange swalpa yochne maadakke samaya beku antha kelde! Sari, yaavaga heltheera? Naalena? anda! sari anna! Eevaga illinda kalchkondre saakaag hogide! butbudu! antha hoo ande! Sari, nimge ondh pustaka maththe ondh cd kodtheeni! Adralli kelav videogalide! Nodi naale bandu heli anda! Aaythappa antha iskond manege bande! Bandavnu aa cd nu nodlilla, aa pustakanu odhlilla! Naanu decide maadbittidde! Ene aadru adanna serbaardu antha! Adu ee post heading helid haage bhikshaataneya hosa swaroopa! Namm jothe seri! nimgu olledaagaththe, namgu olledaagaththe! antha sikkdornella kelodu en chennagiraththe! Ee thara keli sneha haal maadkondoru esht jana beku?

Sari, maarne dina aa cd maththe pustaka vaapas kodbekiththu! en kaarana kodonantha yochne maadtha idde! Correctaagi namm company li hosa team ge eththakdru! Alli kelsa jor ide! NAnge idr bagge ella concentrate maadakkagalla antha heli kalchkonde! Aa cd ge cover haakiththu! Haage kottre avnige goththagathantha aa cover hard kotte! Adanna kodvaaga nann friendu alle idda! Avnigu ide kaarana kotte! Nangashtond interest iddre aamele ninn hesralle serkotheeni bidu maga antha samajhaayishi bere kotte! Avnu idanna kelidde saakaaythu!

Maarne dinadinda hogaththa, messagegala mele messagu! alli aa company meeting ide! illi meeting ide! band attend maadu! antha! Naanu yaavdakku reply maadlilla! Aamele kramena aa message galu barodu ninth hoythu! Naanu swalpa samaadhaana maadkonde!

Peede tholgthu antha sumnidde! Ella mugeethu antha thilkondiddre, innondh kade inda atkaayskondthu! Erad vaarada hinde, naanu jagga manege hortiddvi! Late aagiththu! Swalpa haage meykond hogana antha ille koramangalada udupi upahaaradalli dose thintha iddvi! Yaavano bandnappa! Aviveka Mishaa(hesru badlaaysiddini!) antha, sikkdnappa! Conversation excerpts are as follows!

Av. Mis - Hi! This is Avivek here! Could you guide me! I'm from Mumbai!
J - Hi! what shall we guide?
AM - Cud you please tell me the route to Jayanagar?
J & S - (We explained the route)
AM- Thanks! Thats so kind of you! So, you are basically Bangaloreans?
J&S - Yeah! You?
AM - I'm basically from UP! Workin at Infosys! Could you just gimme your numbers?
We both were stunned! En siva heeg gurthu parichaya ildorna heeg maathadsthaane antha? Sari, Benglooravru ellarnu ondhe thara nodthaare antha prove maadakke kottvi! Ade naavu maadida thappu! Heege sumne timepass ge maathadkondu kalchkonda! Ee jaggana hatra email id bere iskonda!

Maarne dinane thogo phonu! Hey! Jag, i'm avivek! dya rememba? I have some frenz who haven't got job! Shall i forward their resume?? anthella kelonu! Naanu avn jothe serioussagidde! adakke nange enu aa thara kelilla! eega requirement illa! Iddaaga naane heltheeni antha aa nann maganna saag haakda!

Monne nange phone maadi, i'm running my own business! I want you to talk to you abt this! When shall we meet? antha kelda. Naanu directaagi en aame na? aa businessa? T#!k@ muchchkond right helu magane antha helde! Theppag line cut maaddha! Inthavr jothe heege maathadbeku! Eevathth jaggange phone maadiddnanthe! Ide aagoythu! Namgasht ishta iddre naave band serkoltheevanna! Butbudu! ee vichaarakke innmele phone maadbeda antha helidnanthe! Hahaha!

Namm ondh friend circle alli ee virus( thats another correct word for this thing) hardtha ide! Sumaar jana idakke serkotha iddare! Avrugalu serkolakke nandenu addi illa! Aadre aa vichaaravaagi bandu nann jothe maathadi adrinda namm sneha kalkolodidyalla! adu nange irritate aagaththe! Obba serkonda antha namm friends alli sumaar jana serkondiddare! (Nange vayyakthikavaagi thumba bejaar aaythu, idanna keli).

Idanna naavu nillsakke aagalva? En maadbeku neeve heli! Comment maadi!

Monday, June 19, 2006

Saamanyaralli saamanyaraagirabeku antha aase!

En blog maadona antha yochne maadtha iruvaaga ee yochane banthu! Bariyakke sumaaru vishayagaliddru idanne eke thogonde andre, idanna chikkadaagi chokkavaagi swalpa hoththinalle bareebahudu antha annisthu.

Sumaar janaranna nodiddini, bejaan show off maadtha irthaare! Nann hatra adide, idide! Naanu haag maadtheeni, namm office alli jana heegella maadthaare ashtond pantru haage heege antha kochchkollodidyalla, kelakke maiella urdhogaththe! Avrige ishta iddre irli, aadre adanna oorella dangura saarskond barodu nange ishta aagalla!

Nimge naanu saamaanyavagirora lakshantara udaaharanegalanna kodtheeni, anthavranna nodi kaliyodu bejaan ide! Saamanyavaagi iddashtu neevu jeevanana innu chennagi anubhavistheera! bekaadre ondh sarthi haagidd nodi! Adr khushi ne bere!

Innen hordbeku! bariyakke innu sumaaride ee vishayada mele! Aadre innondh sarthi bareethini!

Wednesday, June 14, 2006

100% confirmation of SMSF!

Hey all! Back to the post which i promised to post in the last one! As the topic suggests, I got 100% confirmation that SMSF does exists! ( Dont blame why did you post it so late! couldn't do this with the work load i had since 3.5 weeks)

Da Vinci Code noddhe antha bardidd postalli ondh mukhya vishaya helodu marthidde! Ee vishaya FC maththe FB galige thumba hidisaththe!

Haudu! Konege naanu SMSF na bheti maaddhe! ( This is just to provoke FBs n FCs, let them think whatever they want! Ide satya!).

Naanu Da Vinci Code nodkond manege hogona antha forum inda bartha idde! Check post inda Market ge ondh bus sikthu! Adanna haththkondu,market ge ilkonde! Suddennagi SMSF call maadidlu! Avlu avl chikkammana manege hogiddlanthe, Avrdond dodd thota idyanthe! Ondhasht maavina hannu thogond bandiddlu! En conversation nadeethu antha ille bareethini!

SMSF: Hey! elliddiya? en maadtha iddiya?

Naanu: Market ge eeg thane bande! en samachara??

SMSF:Haudeno? Markettalliddiya? Olledaaythu! Naanu eega Malleshwaradalliddini! Namm chikkammana mane inda bartha iddini! Bhaara eththkollakkagtha illa! Heavy loadu!

Naanu: yaake? enide asht bhaara?

SMSF: Maavina hannu kano! Thotadalli beldiddu! bejaan bhaara! Neenu free iddiya? Iddre eevaga sigana?

Naanu: Sigana adakkenu? Ell sigana? Naananthu othla hodkond koothiddini!

SMSF: Innen 10 nimshadalli majesticallirtheeni! Neenu allige bandbidu markettinda! Nann project problem discuss maadana?

Naanu: Sari! 15 nimsha! bandbitte!
(Click!)

kaal ganteli majestic allidde! Avl project alli ondh sann bug idyanthe! Hege resolve maadodu antha keltha iddlu, adanna majestic bus stand alli discuss maadakkagalla! Sumne heege lokaabhiraamavaagi maathadi manege kalchkonde!

Ha, ondhashtu maavina hannugalu sikthu nange! Chennagiththu! Naanu allinda haage manege right helde! Avlu haage manege right helidlu!

Eega adenen comment kodtheero kodranna FB maththe FC gala! Kaaytha iddini!

Friday, June 09, 2006

Khaali thale, Enu maadalaagada Sthithi!

Ee post heading e helaththe nanna paristhithi!

Naanyaake kelavu baari heege maadtheeno nange goththagalla! Kelav sarthi thalege enu holiyalla! NAngishta illandru oppkondbidtheeni! Oppkollohaage maadthare!

Nijvaaglu helbekandre naanu ondh interesting post bareebekiththu! aadre eevaththaaada sandharbha nodida mele adanna bittu ee sudugaadanna bareebeku antha annistha ide!

Eevathth beligge 9:30 ge bandavnu 9:45 kke meeting antha hode! adyaav muhoorthadalli hodno! horage bandiddu 9:15 raatri! Kichch hidididd discussionnu! THalege kelavu vichaaragalannu bittre bere enu holeetha illa! Bejaaru! Yaavdr melu aasakthi illa! Kelsa haage maadsbittide! Athth kade bejaaru alla, ithth kade aasakthinu alla! Kelsa ishta aagtha ide! aader biduvillada kelsa! Thale kett hogide! Neevu eega gamanisidre naanu hindina paragraph alli en bardidno adakke opposite aagi illi bardirtheeni! Thale sthimithadalli illa! Ondh nimsha ishta aagodu innondh kshanadalli ishta aagalla! Shanivaara raja thogobeku antha idde! Ene aagli thogonde thogotheeni antha decide maadidde! PM kelidru antha avr edrige illa antha helakkaglilla! Raghu mysoorinda nodakke bandidda! Friendsella meetagana antha heliddru! Naanu oppkondidde! Ee sudugaad kelsadinda ella haalu!

I'm not normally writing this post! Naale office ge late aagi barana andkondiddini! Aadre naalene friends na meet maadana antha!

Eega ee nann maga hordona antha keltha iddane! Places shift! Hordtha iddini! Naale free maadkondu kaleda vaara enaaythu antha helthini! Nimage interesting iraththe! Especially for FB and FCs.

(Hope i'm back to normal!)

Bye!

Tuesday, June 06, 2006

Team change! Pursothth maadkolakkagtha illa!

Ellargu namaskaara!

Team change aagide! Baree kelsa kelsa ashte maadbekagirovantha paristhithi! Aadre bejaan kalthe isht dina! Olle anubhava!

Nann hale teamigintha yaav tharadalli difference andre, alli eshte kelsa iddru, nakkond maadtha iddru! Illi ellaru siduku moothi siddappagale! (Kelavranna bittre!) Somehow i didnt like the team!

Eega swalpa pursothth iththu antha blog hodeetha iddini!

Kaleda somavaaradinda sariyaagi blog maadakke aaglilla! Allinda update kodakke nodtheeni! Hechchenu illa! Somavaara bandavnieg thirga ee team ge shift aagiddini antha keli thikl hideethu! En maadbekantha goththaglilla! Sari andkondu baree kelsa kelsa maadkond koothidde! 11:30 kammi manege hogidde illa! Ondh dina night out maadiddu heliddini kaleda postalli!

Shanivaara maththe Bhaanuvaaranu bande! Bhaanuvaara bega mugeethu antha 2 gantege horte! Raghu sigbekaagiththu! Avnige 2:30 ge mysore train book aagiththu! Adakke sigakkaglilla! Susheema sikkona anda! Aadre 6 gantege manelirbeku anda! Avn allinda band hogo time alli mikkidde 2 gante antha mundina vaarakke mundoodidvi! Naanu sari en maadana antha koramangala da udupi upaharadalli ondh masale dose thindkondu yochne maadtha horte! Forum ge hode! Alli Da Vinci Code nodona antha ello ondh mooleli badkondthu! Friends ella nodidru! ( Raghu bittu! ), Sari raghu jothe nodona antha sumnidde! Hego bhaanuvaara, ticket anthui sigalla andkondiddonige konedaagi ondh ticket sikthu! Allak bullak andkondu thogonde!

Movie chindiyaagiththu! Idee pustaka ilsakkaglilla( adu aago vichaaranu alla! ). Chennagi thogondiddare! Tom Hanks chindiyaagi maadiddane! Innondh vichaara! Naanu english movie galige obbne hogle irlilla! Ade modlne sarthi! Sari andkondu idde! Nann pakka ondh jodi full excited aagiththu! They were not caring others presence and were busy with their job! I just dont wanna discuss that! You can call it a rubbish romance, but i was a bit disturbed to see that! Hopeless people! Dont they get any private place to do such things????

Baayalli baree englishu! Kiththogiro dressu, kivige thagad ole! Vichitra avathaara, hopeless jana! I can say i was seeing two films at a time! But i was interested in "The Da Vinci Code". But their sounds were so clear to me that i was struggling hard to come outa that!

Adu mugiskondu manege 9 gantege bande! 4 gante film show iththu! nange 2:30 kke ticket sikkiththu! 2:30 inda 3:45 thanaka Landmarkalli othla hodkondidde! Alle Hamsalekha du ondh mp3 cd thogonde! Best case enandre adaralli nange thumba ishtavaada haadugaliddvu! Nidire baradire enanthee, Aiyyo hogi saar - Kurigalu saar kurigalu, Urmila uru urumila - Circle inspector to name a few! Enjoying those songs at home now! Jothege Anand, Rathasapthami, Keralida Simha, Aasegobba Meesegobba, ee film haadugalu sikkidvu! Maneli olle timepass maadbahudu!

Bhaanuvaara ashte! Ninne inda thirga kelsa, kelsa maththe kelsa! Eega ondh hanthakke bandide! Swalpa pursothth iddiddrinda blog hodde!

Reply hodeeri! Da Vinci Code bagge detailed post aadre bareethini! Allivaregu kaaytha iri!

Thursday, June 01, 2006

Modalne Sarthi Night out maadtha irodu!


En helbeko goththagtha illa! Ee somavaaradinda team change aagide! Kelsano kelsa! Blog maadakku pursothth illa!

Eevaththu night out maadtha iddini! Swalpa free idde antha blog hodeetha iddini! Illina experience bagge innondh dina bareethini! Eega niddhe hodeethini!

Bye!

Wednesday, May 24, 2006

More n More of Work!!!

Hey all!

Ninne eevaththu, bejaan kelsa iththu! Ninne blog maadbahudiththu! Sumaar hoththagiththu, haage mood irlilla antha enu bareelilla! Illi eevaga thale kedsoke nann PL kelav daridra taskugalu kottiddare! He's tryin to pull my legs for the reason i dont know!!

Naanu en kaalelithaane node bidana antha avl kaaleliyakke bandagella sumne haage nannanna samarthane maadkotha iddini! Naanu correct antha nange goththiddaga naanyaake bereyavrige thale thaggisbeku??? He is okay at different times aadre kelav sarthi avnge en aagaththe antha goththagalla!

Illi thanaka aaraamagiddini! Challenge antha thogondu ella aaramagi mugistha iddini( deadline olagene! )

Innu en bariyakke bartha illa! Aadashtu bega ondh olle vishayada bagge blog maadtheeni!

Monday, May 22, 2006

Vaarada Suddi!Ellargu maththomme nann blogige swaagatha!

Ee vaara en maaddhe antha innondh postu! Shukrvaara illinda bittmele shuru hachchkotheeni! Illinda 8:10 kke bitte. Bus stand ge hogi 5 nimsha aadmele ondhu market bus sikthu! Seat sikthu. Haage message maadkondu hode market thanaka. Town hallalli ilkondu 285k sikthu! haththde! Koothkolakke jaaga irlilla! Haage ninthkondu prayaana maadtha idde! Gutthallili seat sikthu! Haage koothu message maadtha idde! Dairy Farm hathra barovaaga call banthu! Yaardu antha nodtha idde! Haage noddhe! Raghu call! phone eththakkintha munchene avn en helthane antha oohe maadidde! Adu nija aagiththu kooda!

Haudu! Avnige kelsa sikthu! Nanganthu aa suddhi keli thumba khushi aaythu! Infosysalli! 3 thinglu training anthe! Aamele elli post maadtharo goththilla! Anthu avnige kelsa sikkiddu khushi aaythu! Kalad vaara Donald gu HP li kelsa sikthu! heege nammella batch mates gu kelsa sikkbittre thumba chennagiraththe! Ondh bejaarago vishya andre innu swalpa dina avnu namge ashtu frequentaagi sigalla antha! Vaara vaara meet aagtha iddvi! Eega haagagalvalla annodonde bejaaru! Avnige benglooralle posting aagbittre chennagiraththe!

Aa suddhi kelkondu manege bande! 10 gante aagiththu! Sumaar dina aagiththu bussalli bandu! 10 gante aagiththaadru, aa nann magana jothe barlilla antha khushi iththu mukhadalli! Oota mugiskondu 10:20kke innen mahadi mele hogbeku annoshtralli Hemanth call maaddha! Avn jothe 1/2 gante harte hoddhe! 11 gante aagiththu! SMS khaali aagothanaka message hodkond biddidde! Olle timepass aaythu! Naale raghu na meet maadbeku antha thilkondu malkonde!

Shanivaara -

Beligge 6:35 kke echchara aaythu! Kelsa maado dina 7:45 ge echchara aagaththe! Ee dinanaadru chennagi malkollona andre eneno aagi echchara aagbidaththe! Ondh sarthi edd mele maththe niddhe baralla! Eddu bega snana maadkondu thindi thinde! Swalpa Bourne Supremacy oddhe! 9:30 ge bengalooru paryatanege horte!

Rajajinagara, malleshwara, sadashivanagara, antha suththaadkondidde! Saashivanagarakke bandavnu hemavathi ma'am office ge hogi allina friends ellarnu maathadskondu bande! 11:45 aaythu! Aamele raghu phone maaddha! 12 gante ge avn manege hode! Alli 3 gante thanaka ondh kiththod computer ge OS load maadtha kaala kaldvi! Aamele aa PC na ( namm friendu Karade antha, avn cousin PC adu! ), owner eg kodakke caralli Dayananda Sagar college ge hodvi! Ee madhya Daksha maththe susheemu alle iddru antha helodu marthode! 4:30 ge banashankari alli iddvi! Avlige PC kottu, alle campus alli swalpa othla hodkondu horage bandvi! 12 gante inda gantegattale bejaan maathaddvi! Bejaan andre bejaan! Olle timepass aaythu!

Allinda hortavru malleshwarada addakke hogi innu swalpa hoththu maathadkondu, haage swalpa meykondu mane kade hortvi! Susheema 18 ne adda rastheyalle ilkonda! Naavugalu ee daari hidivi! Raghu ge kelsa sikki thumba aaraamagidda! Ee shanivaara, sigthaane! Somavaara allirbekanthe! Adakke Bhaanuvaara sigalla! Shanivaara maja hodeebeku! ( Office avru bittre! )

Manege bandu oota maadkondu, haage odhakke koothe, niddhe banthu antha malkond bitte!

Bhaanuvaara -

Beligge 8:30 ge edde! Praatha vidhigalu mugisi, waiting roomalli koothu paper odhtha, bisi bisi poori thinde! Aamele haage othla hodeetha idde! Raghu filmige hogona antha call maaddha! Sari andkondu 11 gantege mane bitte! Beg bega PVR ge hortre alli tickets ella sold out! Pink Panther, Munich sold out! Ice Age 2 iththanthe! eneno aagi adu sold out aagiththu naavu hogo hoththige. Seena nu serkondidda eevaththu namm naalku janara jothe! ( Prakasha maththe Janna swalpa busy iddare! )

Alle koramangaladalli swalpa othla hodkondu, forum edurigiruva Krishna Sagaradalli meykondu hortvi! Garuda Mall ge hogi alli scary house ge hogona antha andkondvi! Alli hodre aden scary house o? BAree kaththle annodh bittre enu hedrkollo thara ondh creaturu illa! 5 jana sumne hogbandvi! Aamele 6 gante thanaka alle subway ge nuggi ondh ondh coffee ( Barring seena who was drinking pepsi a.k.a mori neeru ) kudkondu alle swalpa hoththu timepass maadkondu hortvi! Seena manege kalchkonda! Naavugalu national market ge hogi ondheradu DVD thogond manege hortvi!

Manege 7:20 kke bande! Eevatthhu friends jothe sumaar maathddvi! Aadre ninne ashtalla! BAree nodode aaythu bhaanuvaara! Manege bandu ellar jothe heege harte hodkondu 10 gante thanaka idde! alli illi swalpa TV nodkondu koothidde!

Aamele ondh swalpa BS odhkondu koothidde! ( Hope i finish it by june atleast!! ) Haage SMS maadkondu malkonde!

somavaara -
Beligge 7:15 ge eddhu haage swalpa timepass maadkondu koothkondu sudugaadige bande! Illi ishta ildiro kelsa kaaytha koothiththu! Idee dina aa bore kelsa maadkondu koothidde! Othla hodiyakku bidalla namm office avru!

Eega 10:05( Idanna type hodiyo hoththige ). Ee nann maga adyaavaga hordthano goththilla! Weekly update aaythalla! Naale aadre blog hodeethini! Alli varegu sumne koothiri!

Friday, May 19, 2006

Sumaaru dinagalamele swalpa kelsa!

Idanna naanu theera khushi kodo kelsa antha helalla, aadre maadovaaga khushi kodthu! Ashtu saaku! Nange ishta allade iro kelsa maadokintha ee thara maadodu khushi aagaththe!

Kelsa bittu bere en madakku pursothth maadkollakke aagtha irlilla! Naale, naadiddu raja iraththe! Aaraamagi timepass maadbeku antha thilkondiddini! En aaythu antha somavaarada blogalli heltheeni!

Ee vaara swalpa busy idde aadrinda vaaranthyada upadte maadakkaglilla! Eega maadtha iddini!

Shanivaara, 12 gante thanaka manele idde! Aththe magalu PC li games aadbekantha hata maadtha iddlu, avl jothe sumne heege PC li aataadkondidde! 12 gantege suththakke horte! Markettu, Shivajinagara antha hogidde! Aamele 4:30 ge manege bande! Bandu, oota maadi swalpa hoththu timepass maadi internet center alli eno download maabekiththu antha alli hogibande! Aamele devasthaanakke hogirlilla, akkanu manege bandlu! Avl jothe Devasthanakke hode! Eega bandiro archakaru hosa hosa poojegalannella maadtha iddare! Monne shanivaara hogiddaga Sathyanarayana kathe maadtha iddru! Sumaaru satyanarayana kathegalige hogidde, alligella hodaaga kathe kele irlilla, (Amma dina sathyanarayana kathe odthaare, chikkavnaagiddaga heliddru, adu bere maathu bidi! ). Monne hodaagle keliddu! Amma heliddakku amma helidda kathena meluku haaktha idde! Ella Jnaapaka aagi khushi aaythu! Prasaada thogond, pooje maadiskondu horage bandvi!

Aamele maneli sumne othla hodkondidde!

Bhaanuvaara, 11 gante thanaka othla! Raghu 11 gantege karda, poseidon ge hogona antha (12:30 show ge! ). Symphony ge hodre, alli 1:45 anda! SAri 4 gante show ge hodraaythu antha alle suththadtha iddvi! Haage Seena maththe Dakshanu join aadru! 4 gantege film nodkondu, 5:45 ge bidttid thakshana, malleshwarada kade daari hididvi! Alle swalpa meykondu manege bandvi!

Aamele innenu??

Eevaththu naanu obbne hogtha iddini, Aa nann maganige innu kelsa idyanthe! Nange asht hoththu kaayakke boru! Adu shukr vaara? Kelle bedi! Naanu eegle right heltheeni!

Mundina post ge kaaytha iri!

CYA!!!!!!!!!!!!!

Thursday, May 18, 2006

Eevaththu fullu kelsa!

Enu maadakkaglilla! Baree kelsa kelsa kelsa!

Ollede! Asht interesting alla andru nann Favourite language(C++) alli program maadakke khushi aaythu! Full program naane bardilla andru major changes maadbekiththu! Adella maadiddakke, nann senior oppkondiddakke khushi aaythu!

No orkutting, No mails, No messages, nothing! Totally isolated from the rest of the world! Baree program maadu. Adakke sariyaagi beligge illi internet irlilla! Olledaaythu andkondu swachchavaagi program maadtha idde! Eega 8:30 mele ( Eega 9 ) swalpa mail check maadakke koothe!

Nodona, ee kelsa naale thanaka aagbahudu! Naalenu aadre blog hodeethini! Yaavdadru interesting topic mele!

Innondh vishaya! Seena erad blog nibhaaysodu esht kashta antha comment kottidda! Nange adu kashta alla, nann innondh blog alli post maadakke naanu enu odhilla! Enaadru odhi bega update maadtheeni!

Sadhyakke ishtu saaku! Bye!

Wednesday, May 17, 2006

Bendida Jola! Timepass picture!


Hi!

yaav vishayada bagge blog maadodu??

Thalege enu holitha illa! Eevaththu sumne othla hoddhu bejaaraaythu! Asht bore aagtha ide! En maadbeku? ondhu goththagtha illa! Sumne ondh tp photo attach maadi ee post mugistheeni!

Iden photo antha nodtha iddira??

Akka ondh sarthi jola thintha irovaaga, sumne adrd ondhu photo hideebeku antha hididlu! adr photo! Chindiyaagide alva??

En maadodu?? Sadhyakke blog maadakke mood saaltha illa! Aadaaga khanditha bareethini!

Bye!!!!

Tuesday, May 16, 2006

I'm missing it a lot!


Dinaa naanu en miss maadkolltha iddini antha nimge goththa?

Ille, pakkadalli kaantha ide nodi! Namm mane adanna!

Niddhe maadakke maathra illi bartha iddini! bere enakku alla! Nijvaaglu! Ide aagtha irodu daily!

10 thinglalli en en badalaagi hogide! Nanna jeevana shailiye badlaagbittide! Sukha summne othla hodkondiddonige ondh kelsa antha kottu avn yochiso reethiyanne badlstha iddare! Naanu en maadtha iddini anthane goththagtha illa! 10 thingl hinde hege idde, eega hegiddini antha bareethini! sadhyakke idanna compare maadi!

10 thingl hinde, 6-6:15 ge elthidde! Eddu yaavdo ondh pustaka hididu odhtha idde! Odhiddella thalege haththodu! Gantege 40 page odtha idde atleast! Andre aa gathiyalli! 7:15 ge praatha vidhigalella mugsakke hordtha idde! 7:45 kke ella aagodu! Tiffin thogondu,yaavdo ondh dress haakkondu college ge hordtha idde!Hordoke munche, Hotel ge hogi enaadru thindkondu alle appana jothe maathadkondu, Sudoku no, padabandano maadkondu, bus barodakke kaaytha koothidde. Bus haththi busaalli maja maadkondu, college thalptha idde! Alli classalli maja hoddu, laballi, corridoralli, canteenalli, katte hatra, ell nodidru friends jothe maja maadkondo, othla hodkondo timepass maadkondirodu! Classalli olle lecturer bandre decentaagi paata kelkondu, doubts iddre adannu kelkondu enjoy maadtha idde! Innyaaradru tharle lecturer bandre avranna regskondu, heege kaala kaldhogtha iththu! Obbobba lecturer jothe hegiddvi antha bekaadre ondhondh post bareethini pursoththaadaga!

Class iddaga class attend maadkondu, ilde iddaga canteenallo, katte mundeno othla hodkondiddvi antha helidnalla! Alle odadorna nodi haasya maadkondu, namm namm olage regskondu 4:30 thanaka timepass maadkondirthiddvi! 4:30 ge manege bus hordodu! 5 gantege manelirtha idde! Appange hotelalli swalpa sahaaya maadtha idde! Avranna manege kalsi, hotelalli swalpa hoththu iddu alli baro janaranna nodi avl aado maathugalu, bere bere tharada janru barthaare! Olle timepass aagaththe! Haage kirik nann makl jothe jagalanu aadthidde kelav sarthi! In case, giraakigalu barde iddre aaramagi radio kelkondu irtha idde hotelalli. Beligge sariyaagi paper odhillandre saayankaala free aadaga hotelalli odhtha idde. Nann hotel experience bagge ondh seperate poste bareethini bidi!

5:30 inda 7:30 thanaka appange help maadi aamele manege bandre Silly Lalli nodkondu 8:30 ge japakke hogtha idde! japa mugsi haage 9 gante thanaka timepass maadkondu 9 gantege muktha nodtha idde ellar jothe oota maadkondu! 9:30 ge mele bandovnu, yaavdo pustaka, technical sikkidre technicallu illandre kathe, kaadambari, naataka andkondu sikkid pustaka odhkondu niddhe baro thanaka odhode! 10 gantege niddhe bandru banthu, 3 gantege bandru banthu! niddhe baro thanaka odhode!

Chikkadaagi helbekandre ishtu nanna 10 thingala hindina dinachari!

Aadre eega barodu nodi -

7:45 ge kashta pattkondu niddhe bartha iddru eddelu! bega ready aagu! 8:30 ge aa nann maga barthane bus stand ge! Sari hego 8:15 olage praatha vidhigalalle mugsi thindi thindu, bitte mane 8:25 kke! ( Eega hotel ellide? Baddi makklu central government avru oded haakbittru! Road Expansion!!! Che! ) hogi aa bus standalli aa nann magange kaayi!

8:30ge bartheeni anda bhoopa 9:05 kke barthaane! avnige mansalle ugkondu( avng ugden maadodu, ella nann karma! ) jotheli hogodu! Daridra nann makklu bengloor population jaasthi aagi traffic jaasthi aagbittide! Jotheli ee baddi makklu governmentoru iro baro mara ella kadid haaktha iddare! Teged bidbeku aa nann makklige! Traffic flow smooth maadbeku antha road expand maadidre en banthu prayojana? Population kammi maadranna!

Back to my karma, 10 gantege office anno karmakaandakke hogtheeni! alli kelsa antha alla, eno ondh sudugaadu, 5-6 gante thanaka aagaththe! Kelavu sarthi 7 aagaththe! Hechchandre 9 aagaththe, ( 4 thinglige ondh sarthi! ). 6 gante inda 10 gante thanaka baree othla! eno aparoopakke 8:45 - 9 kke bidtheevi ( thinglige ondh sarthi! ) 10 gante inda 6 gante thanaka kelsa maadtheeni antha helthidde alva? madhya madhya aa daridra orkuttu, mailu SMS antha timepass aagaththe! 2 sarthi coffee breaku, ondh lunch breaku! ondhu snacks breaku! heege break thogolakke kaaytha irtheevi! Madhya madhya eno kelsa anno kelsa maadtha kaala kaleethivi! ( Jaasthi othla, madhya just for a change, kelsa! )

10:30 - 11 gantege manege bandu obbne aparaathriyalli goobe thara aduge manelittiddanna hego thindkondu bddkollodu!

Compare maadi, heg aagogide nann jeevana?? Bejaaraagaththa? En ansaththe? comment hodeeri!

Idu nange abhyaasa aagbittide! Yaavaga idu change aagaththo? nodona!

Sadhyakke ee postu mugistheeni!

Monday, May 15, 2006

SMSF a.k.a Kaad paapa II Vs FC a.k.a Kuchela!!

Hey all! Back with the melodrama posts!

En idu ellelli hogaththe antha nangoththagtha illa! Aa Duck nann maganinda shuru hachchkondiddu ellello hogtha ide! Enamma Sandy antha regsorella SMSF ge friendgalaagtha iddare!

Magand ee dabba topiccgala bagge posts bardu nangu bejaaraagakke shuru aagide! Sumne idara vrththanthavanna naane helbeku antha vidhi ilde jawabdhaari thogond bareetha iddini! Enjoy!

SMSF ge Kaad Paapa II( KP2 from now on! SMSF anth hodiyo badli KP2 thanks for the suggestion. ) antha yaavaga hesru banthu antha yochne maadbedi! Idu avle ittkond hesru! ( Proof beka?? Nann Kaad Paapa blogina guess who comment nodi! ). Eega details ge hogona!

Namm kuchela ella kade tom tom hodkond bartha idda! Orkuttalli KP2 profile alli avn tom tom hoddorella scrapugalu bareetha iddru! Eevaththu ondh Aashcharyakara ghatane nadeethu!

Naanu nann paadige eevaththu kelsa maadkondidde! beligge bejaan kelsa iththu! madhyahna 2 gante mele thirga othla! Sari andkondu orkuttu, mailu, sudugaadu andkondu idde! Namm kuchela gmailalli sikkda chat ge! Sari maga! andkondu ibbru mutual ugeetha iddvi! Aaaaayk pthu andkondu ugeetha iddvi! Namma kuchela sahebru KP2 ge scrap maadkondu avl gmail id thogondu avl jothe chat maadakke shuru maaddha! ( Very interesting!! Avr prakaara hodre naane innu shuru hachchkondilla! ). Maja hodi magane andkondu naanu sumne othla hodkondu koothidde! Nangu badnekaayi, maththe innu kelav jana sikkidru chat maadakke! Chat maadkond koothidde! Eega 6:30 ge KP2 message maadi kuchelange nann number kodbeda antha helidlu! Nangenu? sari andkondu oppkonde! Ivlu avnige message maadi anonymoussagi aatadsiddale! Ee bepp nann maga fullu ailu pailaagi bakra aagiddane! Ivlu fullu maja thogondlanthe!

7 gantege gtalk alli maththe ivnu sikkda! Avl number kottu maga ee number ninge goththa antha kelda! Avl heliddlalla antha naanu illa antha sumne heege maja thogonde! Ivnu odhlaadtha idda! Aamele 7:15 ge call maadbittnanthe directaagi! Aa kothi haudu naane KP2 antha helidlanthe! Olle maja hogu! Aamele ee nann maga nange phone maadi magane! En helakkagalva?? haage heege antha sumne heege tharaatege thogondiddane!

Nodi enenaagaththantha! Ellello hogtha ide! Innenaadru development aadre guarantee heltheeni!

Meanwhile, i've got some genuine comments about my blog from one of my relative which has obviously given more boost to my blog writing! Aadashtu bega satvayuktha vichaaragala bagge blogging shuru hachchkotheeni!

Alli varegu en maadtheera?? sumne kaaytha iri!

Bye!!!

Friday, May 12, 2006

Timepass post!

Ellargu Namaskaara!

Eevaththu yaav topic mele bareebeku antha goththagtha illa! Sumne heege blog maadbeku antha bareetha iddini! Ellelli bareethino nodona! BEligge 10 gantege office ge bande! Nann kelsa ella ninnene mugsidde! Othla hodkond koothidde! Iththeechege orkuttingu, mail check maadodu jaasthi aaythu! Swalpa kammi maadbeku! Olle reethi samayana upayogiskobeku!

Saayankaalada thanakasumne othla hoddhe! sumaaru dinada mele othla hodithiddnalla, adanna enjoy maadtha idde! Eneno explore maadkondidde internetalli! Timepass maadbekandre internetgintha bere yaav olle maarga ide neeve heli?

Swalpa hoththu blogugalanna surf maadtha idde! Adondu olle hobby! Yaaryaaru hege hege yochne maadthare antha thilkobahudu! random blogs surf maadodrallu maja sigaththe! Aa mattige nange blogger.com avru thumba hidisidru! They give a link for a random blog on almost aech blog!

Aamele heege swalpa technical topics mele surf maadtha idde! Adella illi discuss maadodu wastu!

Kelavu college friendsu chat maadakke sikkidru! Adu ondh thara timepass aaythu! eega blog bareetha iddini! Naanu bega hogona antha kelidre ee jagganige avn PL bejaan kelsa kottidane! HAaladavnu PL! Ondh dinanu bega manege hogakke bidalla!

Innenu thalege holeetha illa! Ondh khushi vichara enandre naale raja! Raja illa antha heliddru PM aadre nange eevathth enu kelsa irlilla raja kottru! Naale maja maadana!

Bartheeni!

Thursday, May 11, 2006

Post on Kaaaaaaaaaaaaaad Paaaaaaaaaapa at last!!!!!!!!!!

Oththaayada merege Kaadupaapda blogannu eegle bareetha iddini!

Again the credit mainly goes to Duck but to the whole class in general.

Well lemme make it first clear that i'm not discriminating anyone here and just posting my opinion! Yaaru apaartha maadkobaardu!

Modalu kaadpaapa yaaru antha helthini! Adu namm college alli nann junior! Avlu olleyavlu antha ellaru helthaare, nangoththilla! Nanganthu avlinda parokshavaagi bejaaan kaata kottiddare nann makklu namm class navru! Nangavl bagge yaav kett abhipraayanu illa aadre ello ondh kade avl yaakadru namm college ge bandlo ansaththe!

Nangintha ondh varsha junior avlu! Avlu namm college alliddale antha goththagidde 6th sem alli! Naanu yaar baggenu asht care maadtha irlilla! Aavaththu nann 5th sem results bandiththu! First time life alli fail antha maadiddru! Nanganthu nambakke aagtha irlilla! ( Aa experience innondh postalli khanditha bareethini! ). Bejaar aagirlillandru ondh thara fellingalli obbne katte hatra namm addadalli aa venkataramana( Koli ) angadi ge mukha maadkondu sapp moothi maadkond koothidde! Aaga kaansidlu nodi! Life alli mariyakkagalla aa situationnu! Naanu sapp moothi maadkond koothidde, aa goobe nodidre namm batchavne obba ( Su*&l ) antha avn jothe harte hodkond kisitha iddlu! Hahahaaa antha joraagi baay thekkond kisithididdu nodi nange ondh kshana en aagtha ide anthane goththaglilla! En bhoota nodtha iddino? en kathe ansbititthu! ( No hard feelings please ). First time en eevaththu heege ondonde kett kett yochne bartha ide ansbittiththu! Nange irritate aagoythu! Ivlajji hogele antha mansalle andkondu naanu library kade hejje haakde! This was the first time i saw Kaad Paapa!! Aamele nodidre ee nann makklu avlanne nann jothe link maadthare antha nangen goththiththu!

Mundhe odhi!

Aaythu! after the first look, aa kothi almost vaarakkerad sarthi kaanskollakke shurur maadidlu! Thu! Enidu?? antha munche antha iddavnu aamelaamele abhyaasa aagoythu! Dinaa nodidru maathadstha irlilla! Naanyaake maathadsbeku antha??? ah? Neeve heli???

First time maathadsidde dodd thappaythu nodi! Ella aa nann maga childu shuru hachchiddu! Sequel nodi! Aaga first time fest nadeetha iththu! Naanu namm basarishana jothe OSP ( On Spot Programming ) alli contest maadtha idde! Well! basarish is my partner in those kinda stuff! College kade inda yaaru participate maadbekiththu antha prelims nadeetha iththu! Intra college OSP contest! 2nd, 4th maththe 6th sem inda sumaaru jana bandiddru! Naavugalu timepass antha hogiddvi! Allak bullakalli geddvi antha heli! Alle kirikkagiddu! Magand avlu 4th semmu! Avl classinda ibbru brainygalu iddru! Avlige avre finalsa ge barbekanthiththo eno? Naavu geddiddu innu goththirlilla! Naanu maththe childu as usual namm classalli oota maadtha iddvi! Nammanna bittre Kuri maththe D@&@r iddru ashte! Ee contestu d@&@r maththe avl friend ibbru organise maadiddru! Ee kaad paapa maththe aa D@&@r (Inn mele D antha bareethini! ashtu complex aagi type hoddre mood out aagbidaththe! Jaasthi bariyakkagalla! ), fullu friendsu! Aa kothi ee kothina nodakke bandide! Yaake?? Results kelakke! Conversation is as follows!

K : Hey D, I guess Pratheek and Mahesh won in OSP! What happened!

D : I'm sorry dear! They dint!!

K : Then who won??

D : Who else?? They are sittin right in this room! Sandesh and Basarish!

K : Who is Sandesh?

D : (Ille spoonalli chapaathi thintha iddane nodu! Avne!) See its him!

( Now comes the worst part! )

K : Hi Sandesh! Congratulations!!!

( Nango, ee kothi yaake ee child mundhe heltho annsbidthu! Thaththerikke!! Ee nann maga innu sariyaagi tom tom hodeethane baddi maga! andkondu! )

Sandesh : ( Sarcastically ) Thanks!!

Isht heli avl kalchkondlu! D maththe Kuri nu Kai tholkond barakk hodru! Sari ee nann maga aavaththu nakkidda nodi!!! Eddu biddu nakkda! Thadi magane! Ellargu tom tom hodeethini andkondu idee classige bombda bajaaysda! Aavaththinda shuru aaythu nodi pajeethigalu! Innu ninthilla! ( It continues along even after the introduction of SMSF!! ). Eevathth aa nann maga yaargu hellillandre naanu esht aaraamagirthidde!

After the tom tom, makklu ellaru band band enle baddi magane A^^!e jothe affair a????? Magne en fullu Ahu ahu na? haage heege antha keltha iddru! Naanu ellarnu odadskond hogtha idde! Thale keds haakbidtha iddru! Ellaru including kuchela, mundla, sui, childu, duckku, kuri, lesu, karadi heege ellaru!

After this development came another development in the relationship! Nann maga ee duck ge sumne irakkaaglilla! Daisy jothe serkondu ( Daisy is Duck's closest friend and even a close friend of kaad paapa! ), aatagalu aadakke shuru maaddha! ( Eeglu adanna bittilla1 Sadhyakke ee vaaradinda HP ge kelsakke hogakke shuru maadid mele swalpa kammi aagide! Olle timepass! regiskolakke! En hudugeeru shuru hachchkondru regsakke! Almost classallellargu goththaythu! Ella baddi makklu ee childu maththe Duck inda! Che!

Aamele avligu goththaythu! Isht hoththige 7th sem mugiyo hoththagiththu! Avlu sadhya idanna casual aagi thogondlu! Adakke sari hoythu! Illandre innu dodd kirikkaagirodu!

Allige mugeethu antha thilkobedi! Eeglu avlanna daalavaagittkondu esht jana registhare! Naanu sumne regskoltha irthiini! Idrallu adesht maja sigaththe! Adanna anubhavisiye thilkobeku! 75 percent irritation aadru yaaru asht serioussagi regisde iddiddrinda 25% maja sigodu! Namm classalli en nann second dovv antha helakke shuru maadidru! 1st dovv bagge kelbedi! That has some serious implications on someone! I'd rather not disclose it! Let it be a secret for long! Adu ondh thara heegene! Naan beda beda andru kattiddu! I dont like to discuss that here! Neither with anyone other than namm sisyandru!

Back to kaad paapa, ivl jothe regsakke shuru maadiddakke innondh kaarana nu ide! Naano, Pakka Kannadiga! Anti Kaat! AA kaadpaapano totally Kaat! Nann makklige ide aagoythu! Regs regsi bisaakoru! Hege regstha iddru antha illi discuss maadakkagalla! Nimge sht interest iddre nann orkutt scrapbook nodkolli! Kelav samples sigaththe! Avl fail aagiddakkella nanna regsiddu untu! Kaaranagalu kelakke hogbedi! Its far tooooooooo confidential to utter it out here!

Its still goin on! Ninne nu avl scrap alli naanu bekantha scrap maaddhe! Avlu en sumne illa! Aa duck nann magana profile ge hogi nann bagge vichaarsodella maadthale! Bhale iddare ellaru! Adakke naanyaake sumne irli andkondu JB thara aadakke shuru maadiddini.

Innu doubts iddre comment hodeeri! Aadre reply maadthini!

Sadhyakke ishtu saaku! Ee postu nimge ardha gante maja kodthu andkoltheeni! ( You'll enjoy it better if you were in our college and has seen me gettin irritated with such issues! )

Mundina post ge kaatha iri!

Naa baththe akaa!

Wednesday, May 10, 2006

Got rid of the Bug!!! Hahaaaaaaa!

Eevaththu innondh post bariyo karma iththu nange! Bareetha iddini!

Hege andra? Ee blog bareetha irlilla! Aa buggu thaleli thumbkond bittitthu! Bere en maadakku bidtha irlilla! Ella buggaligu sann sann fixu! Hahaha!

En buggu? En fixu? adella illi helbaardu! Olle timepass! Idella solve maadakke! Company mattergalu! Illi helodu sari illa!

Bug fix aaythalla! Manege kalchkollona antha idde! Maleli sikkhaakonde! Aadre kaadpaapana postu eevaththu bareethini antha thilkobedi! Adakkella special moodirbeku!

Male bidodanne kaaytha iddini! Kelsa sakkath enjoy madtha iddini! Nijvaaglu eega iro teamu chindi! Munde antha team sigaththo antha goththilla! Extended college life anthane helbahudu! No one forces you to work! Aa environmentalli ninge kelsa maadbeku ansaththe!

Aa teamalliro ellaralli obbobru ondhondh characterru! Obbobrindanu bejaan kalthiddini! Baree kelsa alla, obba manushyanaagu sumaar kalthiddini! Santosh, Shaik, Manju, Anirudh, Shankar Preetham to name a few!

ee postu ardakke nillisbeku! Male ninthoythu! Naale aadre post maadthini!

Bye!!!!!!!!

Bejaan busy ee vaara!

Ellargu Namskaara!

Ee postu sumne heege post maadbekantha maadtha iddini! T#!&* hareyovashtu kelsa ide! Bejaan pressure ge blog hodeetha iddini. Thaleli bejaan topic ide. Bariyakke pursothth maadkollakkagtha illa!

Ee vaara da update maadbidtheeni! Aa Fitting post aadmele ella kade inda, ella medium inda bejaan response siktha ide. Orkut, Messaging, Phone call, mailugalu bejaan kade inda responsu! Ellargu dhanyavaadagalu. Ellaru Kaad paapa post ge kaaytha iddare! Aadashtu bega post maadthini antha rajkaarni thara aashvaasane kodtheeni!

Ee vaara kelsa iddiddrinda weekly update thumba chikkadu! Shanivaara kelsa iththu! Alle saaytha biddidde. Bhaanuvaara madhyahnada thanaka othla ( As usual! ). Aamele Seena, Raghu maththe Dakshana jothe Ajay film nodakke hogidde. First time black alli 100 rupaayi kottu gandhi classalli nodiddu. ( hesrige middle classu, adu gandhi classe! ).

Aamele seena kalchkonda. Susheema serkonda. Naalku jana as usual malleshwaradalli meykondu bandvi.

Somvaaradinda bhudhavaarada thanaka baree kelsa! Ondh bug thaleli koothbittide. Adu solve maado thanaka samadhaana illa! Bega adanna solve maado prayathna maadthini. Ee post bariyakke bejaan pressure iddiddrinda bareetha iddini.

Mundina postgalige kaaytha iri.

Barthini!!!

Saturday, May 06, 2006

Fitting Brothers, Fitting Catalysts, SMS Friend and Jason Bourne!!!

Back with a new post after a days break!!!

Neevella yochne maadtha irbahudu? Yaaru fitting brothers, yaaru ee fitting catalystsu? yaaru ee SMS friendu? Ivrellargu Jason Bourne gu en sambandha antha!

Heltheeni, Heltheeni! swalpa thaalme irli!!

Nijvaada hesrugalanna helalla! Keli duplicate hesrugalanna! Idanna keldavru blog nodidre naane avnu antha thilkothaare!

Fitting Brothers - Duck and Kuri

Fitting Catalyst - Kuchela

SMS Friendu - Let the name be the same! I dont wanna give a name!

Ee postu innu late aagi post maadona antha andkotha idde! Aadre eshto friendugalu kelakke shuru maadidru! This post is a reply for all "Enamma Sandy?" or "Sandesh! Enamma?? " messages!!!

Ella haalag hogli? Illi Jason Bourne ge en kelsa? Avnen maadtha iddane illi? antha nimm thale kett hogirbahudu! Idu even ee natakadalli bhaagiyaagiro FB, FC athwa SMSF gu goththirlikkilla! That is my strategy behind this whole episode!

I'll tell you about how Jason Bourne is linked with this posts. I just discussed about "The Bourne Identity" in one of my previous posts. Neevu aa post odhidre, nimge avn strategy bagge goththiraththe! athwa aa pustaka odhi! Chennagide! Aaramagi ondh sarthi odhbahudu! Avnen maadthidda andre, ondh problem iddre, athwa ondh trap iddre, adrinda odi hogo badalu, adr hatrane hogtha idde! Andre, alli apaaya ide andre alle hogtha idda! Avn thogolo nirdhaara kooda, aa tharane irtha iththhu! Yaavdakku hedrkolltha irlilla! Naanu ade strategy apply maaddhe! I kept on going in the way they want me to go, but at the same time, I had control over my actions.

It all started with Duck saying that he has a friend who said that she likes my profile on orkut, she had said that my photo is Interesting!! (Illinda fitting idakke shuru maadda nodi!). Naanu hogli sumne irana! Eno timepass ge heltha iddane hudga! College alli maadida haage maadtha iddane (Kaad paapa jothe maadida haage, aa episodu innyaavagana bareethini! ). Sari andkondu sumne idde! Maarne dina bandu nodtheeni, aa hudgi nann scrap bookalli eno bardiddale! Enappa idu? Ivlige nann bagge goththilla, eno bardiddale, reply maadona antha sumne heege reply maadtha idde! Aamele goththaythu, idu aa duck kithaapathi antha! Magand eneno kithapathi maadtha iddane! Sari hogli eno trap iraththe antha sumne idde! Ee thara yaavaththu try maadirlilla, olle timepass antha naanu sumne idde! ( Eeglu haage iddini! Nijvaaglu olle timepass). Don nann scrap book inda scrap maadtha iddane, adu naanalla, haage heege antha aamele avle thirga nange scrap maadakke shuru maadidlu. Sari naanu haage timepassgantha scrap maadakke shuru hachchkonde!

Eshtondh friendugalu idanna odhi "Enla? ee nann maga ee thara yaavaga aada?" andkolltha irbahudu! I'm still the same! Munde odhi! Innu doubt iddre ondh comment haaki! Aadre reply maadthini!

Heege ondh thinglu timepass ge aatadkondu orkuttalli scrap maadkondiddvi!

Aamele namm duck ge sumne irakkaglilla! Innu enaadru kithapathi maadbeku antha heli thirga shuru hachchkonda! Chat hodeetha iddaaga sumne heege avnanna regsana andkondu enamma? hegiddale nann sms friendu antha helde! Thogo avlg eegthaane phone maadidde! Aaramagiddale maga antha kuyyakk shuru maaddha. Aaythappa andkondu kuyyskotha idde. "Hauda? She Doesn't exist at all! This is too much" antha heliddakke, magne avl number kodtheeni, bekaadre neene phone maadi confirm maadko antha kotta! Sari kodu magane! aden aagaththo antha node bidana andkondu thogonde!

Heege ade dinadinda messagingu shuru maaddhe! Messagingo messagingu! Raathri 11 gantemelenu messagingu! Weekend alli 12, 1 gante aagodu! Sumne heege message maadtha irodu! Nijvaaglu! Ondhondu olle experience! Manassina yaavdo mooleli innu doubt ide! Idella aa duck nann magande kithapaathi antha! I still dont believe in the existance of my SMS friend! That may be one of the reason i'm not disclosing her name! Nijvaaglu olle experience! We discuss a lot! Yaavdyaavdo topic mele discuss maadtheevi!

Ee madhya Fitting catalystgala kelsa enantha helilla! Avreniddru blogalli full romantic comment kododu, ellargu sumne ee vicharada bagge sulle tom tom hodiyodu! Avrugalu maja kodthare! Kuchela anthu full zoomalli ee kelsa shuru hachchkondiddane! Innu jaasthi intha kelsa maadla Kuchela!

Heege message maadkondidd ondh dina suddennagi nann SMS friendu call maadidlu! "Gaadi police eththakkond hogiddare? En maadli?" Naanu usual tone alli, Neenello nillsiddre innen maadthare antha full Uppi stylalli dialog hodiyakke shuru maaddhe! Avl fullu bejaaragbittlu! Adakk naaenu madakkagalla antha heli! Heege avlu call maadodu, naanu nann usual stylalli othla answers kododu nadeetha iththu! Naanu sumne heege pursothth iddagella heege call maadtha idde anni!

Idella naanu timepass ge maaddhe antha helidre nann SMS friendu bejaar maadkobahudu! Timepassgantha shuru maadidru it was more than that! We discuss something different! Dont think otherwise! Adella enu illa! Its genuine friendship and nuthinn' more than that!

Ee madhya kuri, madhyamadhya fitting idodu, haage heege antha shuru hachchkonda! Ee episode inda olle timepass aagiddanthu nija!

Eneno bareebeku antha andkondidde, ella marthogtha ide! Jnaapaka aadaaga bareetheeni! Ella ee post bidugadege kaaytha iddare! Sari Idanna eega post maade bidana! Biduviddaga innu enaadru bareethini!

Thursday, May 04, 2006

Ondhu interesting fact eega goththaaythu!

% nimshada hinde eevaththenappa blog maadodu antha yochne maadtha idde! Dinachari bareyodu beda, enaadru differentaagi bareyona andkolltha iddaga ee ghatane nadeethu!

Ee postanthu Seena Kannu kannu keekkarskondu odhthane! Avnanthu ee post fan aadre aashcharya illa!

Just 5 nimshada hinde ondhu aakarshaka satya goththaythu!

Nimge naanu shubham film nodida bagge blog bareda nenapide! Eega adara bagge innondhu interesting fact keli!

Aa ghanaveththa filmina directorru, nann collegue gandana satya thamma! Hege goththaythu antha keli!

Naanu aa filmina ondhu haadu keltha idde! "Ee Dhamani dhamaniyolage" antha! Climax haadu! Chindi picturisation! Nodi nakku nakku susthaagaththe! Aa haadu haage keltha idde! Nann collegue ( pakkada cubiclle! ) haadu keli, neena play maadtha irodu? antha kelidlu! Haudu ande! Avl helidlu! Idr Director ninge goththa? antha! Ayyo dabba nann maga Ravi Garani antha helovashtralli avle helidlu, Avru nanna gandana sadhya thamma antha! Keli nange shockku! SAdhya dodda pramaada thappida haagaaythu andkondu sumnidde!

Haage aa filmina details ella helakke shuru maadidlu avlu! A film captionnu andre " Onde Kathe, Eradu Cinema" andre eega goththaythu! Avl helidmele! Eega bandirodu Shubham Part I. Ade Kathe ittkondu innondh version baraththanthe! Ad hege antha kelbedi! Ide avl heliddu!

Adu yaavaga release aagaththe antha kelde! Avl helidlu, ee filmu flop aaythalva, adu bandhaage antha! Olledaaythu! Innu kedsod beda antha naanu olagolage andkolltha idde!

Avlu aa film nodida anubhava helkondlu! First day, first Show (Morning show alla, 4:30 show, andre First Show ) nodidlanthe! PVR alli! Munda! ( En ticket aa directorre kottirthane! ).

Yaaru illanthe theatralli! Sumne nodi nakku nakku bejaaraythanthe! Avlige basically dialogue ishta aaglillvanthe!Kathe okay anthe! Innu eneno helidlu! Adella illi bariyakke hodre innu udda agaththe! Neevyaaradru sikkdaaga helthini bidi!

Avlige haadugalu ishta aadvanthe! Naanu kelthidda haadanthu thumba ishta anthe! Nangu ishta aaythu anni! Directorru sakkath simple anthe! Enu jambha ilvanthe! Adella en maadakke! nettage direct maadakkadre saaku! Thale kedso haage direct maadidre yaavanig thane bejaaraagalla! Neeve heli????

Ishtella aadmele, naanu nann experience helde! Aa haavu sceneu helthidd haage avlu nagakke shuru maadidlu! Yappa en PJgalappa!

Aamele innondh factu goththaythu! Aa filmina producerru N.R.Shetty antha! Namm karmakke namm college administrator hesru ade! Naavella film nodokk munche poster nodi namm administratorre ee film producerra antha yochne maadtha iddvi! Avl helidlu, adu Avralla, Namma mangaloorina old Don, Muththappa Rai thamma anthe! ( mostly cousin irbeku! ) Namm muththappa rai jothenu hogiddranthe directorru! Alli hodaaga avnu "Rai" antha ondu Kannada movie maadi! Chennagiraththe antha helidranthe! Nodona saar, sadhyakke idanna produce maadi antha heli oppisidranthe!

Shubham part two ge naanu, namm gangu ( Seena, Susheema, Raghu Daksha maththe Prakaasha ) ellaru kaaytha irtheevi! adu release aadre first day, first show guarantee! Bidode illa chancu! ( Innondh vaara iddre thane? )

Sari! eevaththina blogu illige mugistheeni! Sorry Seena and Don! Nothing interesting as my previous post in this one!

Naale Sigana??

Wednesday, May 03, 2006

Weekend update of this week!

Ninne bardidd post ge olle response. blogalli haagu mailu, messagugalalli kooda! Thumba khushi aagaththe aa thara response sikkdaaga!

Ee vaara en maaddhe andre,

Shanivaara sumne heege suththaadtha idde, belagge! Olle timepass. Guttahalli, Sadashivanagara heege suththaadtha idde! Madhyahna manege bandu sumne othla hodeetha idde! Sisyandru enu sketch haakirlilla! Sucheet a.k.a Lesu maththe Karade alias Karadi bengloorige bandiddru! May day raja iththu! Mooru dina continuous raja sikthu antha Lesu mysore inda maththe Karadi mangloorinda bandiddru! Avranna meet maadana antha sketch haakiddu, ellaru busy iddru antha cancel aagoythu!

Naanu Madhyahnada thanaka sumne heege suththadi, manege bandu oota maadi aadmele, sumne heege cousin ( udupi inda bandidlu! ) avlige computer alli games aadakke helkottu sumne heege pustaka odhta koothidde! 5 gante aaythu! Japa maadona antha horte! Weekend saayankaala maneliddu yaav jamaana aagiththo goththilla! Saayankaala japa maaddhe minimum 2 thinglaagiththu! Samadhana aaythu! Ad aadmele Manege haalu thogond bande!

Shanivaara antha goththagi, devasthanakke hogbeku antha thilidu 5:45 kke devasthanakke horte! Archakaru badalaagiddru! Hale archakaru bittu 4 thinglaagiththanthe! asht dina aagiththu nodi naanu devasthanakke hogi! Ardha gante devasthanadalli innu aaraamagi kalde! Olle nemmadi sikkthu! Aamele manege bande! 6:30 aagiththu! Cousin phone maaddha! "Hatavadi" ge hogona antha helda! Naanu horte! exact 7:30 ge theatre hatra idde! Hodvi! Khaali hodeetha iththu second show ge!

Kathe okay aagiththu! Ella characteru over acting jaasthi! Naanu nann cousinnu ( Karthik antha ), sumne heege time pass maadtha iddvi! sentimental scene bandaaga! 10:30 aagoythu mugeevaga! 11 gantege bande! swalpa thinde! biddkonde!

Bhaanuvaara 9 gantege edde! sumne othla hodkond koothidde! 10 gantege snana maadbittu paper odhi thindi thinde! 12 gante thanaka timepass! 12 gantege Sapna dinda invitation bandiththu! Hosa mall opening antha! hogidde! thumba chennagi maadiddare! Kannada pustakagalu ashte ide! innu hechchu maadidre chenaagiraththe! Modlne dina antha 500 rupaayige pustakagalanna thogonde!

1. Bhairappanavaru avaru PUC odhta iddaga bareda "Bheema Kaaya"
2. Maasthi avara "Chikaveera Rajendra"
3. Osho rajaneeshara krthi "Ondonde Hejje" (kannadadalli tharjume maadiddu)
4. G.B.Joshi avara "Kadadida Neeru"

Innondh yaavdantha marthogide! Manege 4 gantege bande! Actually 1:30 ge baro plan iththu! "Anand" ETV Kannada dalli 1:30 ge show iththu! Eneno kaaranagalinda barakkaglilla! Aamele idee dina sumne othla hodkond koothidde!

Ee eradu dina nanna sms friend kooda message maadlilla! outa station! ( Innu ursri makkla! )

Iththeechege sumne friendu ursli antha bek bekantha extra insert maadtha iddini!

Somavaara bantu! Belagge edh thakshana Swamy ge message maadi b'day wishes kalisde! Lesu bere message maadidda! 10:30 ge ella meet aagana antha! SAri andkondu bega ready aaade! Idr madhya nann cousin ( Chaitanya ) phone maadi manege invite maadiddru! Avranna noddhe thumba dina aagiththu! aaythu 1-1:30 ge bartheeni antha helde!

10:30 ge sigana antha helidd nann makklu 11 aadru, barlilla! 11 gantege Lesu ge phone maadi 12 gantege nangello hogbeku eegle baa beagules ge antha helde! 11:30 ge banda! 1 gante maathaddvi! Avnu avn mysore experience helkonda! Naanu Subex experience helde! heege sumaaru maathadidvi! 12:25 kke Raghu banda! Avn jothe 1/4 gante maathadi naanu H.S.R layout ge kalchkonde! 12:40 aagiththu bus sikkdaaga! MAjestic ge bandaaga 1 gante aaythu! 1:15 ge aa dabba nann maga gaadi thegeda! Agara cross hatra ilkonde! By mistake naanu haththida bussu daari madhya biard change maadi parangi paalyakke hogovnu, agarakke change maadbitta! Chai ge phone maaddhe! Appa ammanna pick up maadakke silk board hatra iddini! haage bartha daarili ninnannu pick up maadthini antha helidru!

Alle ondh elaneeru kudide! Ellaru cool drink antha thogothare! Nange elaneeru, kabbina haalu, hannina rasa ivugale ishta aagodu. aaramaaythu! Cousin bandu karkond hodru! 5 gante thanaka alle idde! Sumaaru hoththu maathaddhe! Maneyavarella serkodiddvi! Akka obblu missu! Ondh group photo thegedvi!

Alli hordbekennovashtralli friend phone maadi, movie ge hogona antha helda! Innu HSR Layout alle iddini! Hebbalakke barodu late aagaththe! 6:15 aagbahudu antha helde! parwagilla baa anda! SAri antha bande! Karade Sikkirlilla, avnanna nodida haagagaththantha horte! 6:15 ge hebbalakke bande!6:25 kke gangenahalliyallidde! Yaav film anthanu goththirlilla! FRiends jothe nododalva, parwagilla antha hodre dabba filmu! "Darna Zaroori Hai" anthe! Naanu nodida dabba movie galalli top 1 sthanakke hogaththe! enenu illa! Thale kett hoythu! Aaythantha film mugisikondu alle lightaagi meykondu maathadkondu iddvi! Karade avn manipal experience helda! Naavugalu college experience jnapaka maadkondvi!

Aamele seeda manege bandvi! Sadhyakke ishtu saaku! naale kaaytha iri!

Tuesday, May 02, 2006

More Written messages than Forwards!

Hi all!

nimge artha aagirbahudu andkotheeni! Idu naanu dina message maadodr ratio! Naanu ondh hutch prepaid number subscriber! Dinalu 100 sms free anno offer activate maadkondiddini!Ella kelthare, dina en sumaaru 40 message maadthiya antha? Nann answer keli ella bechchi beelthare! 100 message saalalla antha! Iththeecheganthu 100 messagu yaav moolegu saaltha illa!

Friends ella hechchagtha iddare! PU friendsu, High School friendsu, Primary school friendsu, Engineering friendsu, Phone pals, Kelsada friendsu ella maththe innu kelavru serkondu hathatra 200 number ide! Adralli atleast 40 numbergaligaadru dina ondh message kalisthini!

Munche andre mobile thogond hostharalli Prathee dina 100 message maadtha idde! Aaga friend listu kammi iththu! Eega obbnige 2 message maadidre hechchu! Aamelamele hogtha hogtha 100/100 forward maadtha idde! Written messagesu kammi andre kammi! ( weekend alli 5/100). Erad vaarada munchina thanaka heege nadeetha iththu! So written messages to forwards ratio 5:95 iththu!

Erad vaaradinda the ratio has been drastically changed!Ninne lekkada prakaara 83 messages are just written messages! dont know how! Message forward maadoru eega hechchu forward maadtha illa! Naanu aadaaga forward hodeetha irthini! Most of the messages are for my SMS friend! ( This line is just to provoke Don and Seena ).

Bejaan written messages exchange aagtha ide erad vaaradinda! Eega nann SMS friendu Call friend kooda aagiddare! Heege thumba discuss maadtha irtheevi SMS maththe callalli! Ratri 1 gante aagaththe malkollodu! In the meantime i get different ideas which lead me to think differently! Its more than timepass!

Eega naanu nange kottidda kelasa mugisi bareetha iddini! Belagge 11 gantege shuru maadiddu, ombathth dantege mugeethu! Swalpa blog maadona antha koothe! Ee topic sikthu! haage barde!

Innu sumaaru bareebeku! Thalege holeda thakshana bareethini! Nodthiri!

Sadhyakke bye!

Friday, April 28, 2006

Shubham part Two! Enjoy maadi!

Office alli eevaththu thale chittu hidisovashtu kelsa! aadre naanu adanna khushi inda maadtha iddini! innu chennagi artha aagtha ide! Really eega iro teamu, naanu illi thanaka nodiro teamugalalli best! I'm really enjoying my job!

Back to Shubham! kaleda postalli interval thanaka mugisidde! adakkintha munche innu helodu sumaaride! Naavu hege enjoy maadidvi antha! Bareethini! Eevaththu bejaan pursothth ide! Innu 8:15! Ivnu innu hordo moodallilla!

Helbekandre naanu eega ade filmina "ee Dhamani Dhamaniyolage! " anno haadu keltha iddini! I remember "Idu Enidenidu" of praana! Ondh thara hidisthu! Fusion thara! Aaramagi kelbahudu!

Thirga intervalgintha munche hogtheeni! Heroine ge avr annandru fullu kattu nittininda aadre ashte muddinda belsirthare! Avlu thamage helde ellu hogbaardu, hodre obble anthu ellu hogbaardu! Haage heege antha flashbacku, eega ella mix maadi picturise maadiddane Ravi Garani( The so called Director! ). First halfalli hero friendsu antha kelavriddare! neevu silli lalli nodiddre Govinda maththe Jaanesha ibbru iddare! Mandya Ramesh idee filmalli ondre kannu! Innobba dumma( baree hoos bidakke! ). Dadiya sariyaagi jadeethane! Eno avrugalu pj hodkondirthare! avr pjgalige namm gangalli iruve bitthaage thale kediskondu nagthaare! PJ galu bekander aa filmugalu nodi! bejaan enjoy maadbahudu!

Thirga thirga aa haadu keltha iddini! Eno ishta aagide! Olle timepass.

Actually hero heroine na kidnap maadakke heroine aththige (vanitha vasu) maththe thatha (Loknath) support maadthare! Actually adyaake antha second halfalli goththagaththe. Nanginnu first half bagge kuyyakkagtha illa! Bega second half ge bartheeni! enadru first half bagge helbekandre alle helthini!

Intervallalli hero huchchana veshadallirthane antha ninnene helde! Adr kathe keli! Hero heroine maduvege maadbekantha avl annandru decide maadthare. Ivr ibbru aaramagi suththadkond barona antha bike alli chamundi bettakke hordthare! Daari madhya accident aagaththe! Ashtakke yaargu saayo thara gaaya aagiralla! Ivnu avlgintha bega guna aagthane! Avlige prgne baro hoththige ivn banna bayalaagiraththe! Hero ge already ondh maduve aagiraththe!

Idann keli heroine full feelingallirthale! Haage madhya eneno kathe seriskothare! modlne hendthige ninn gandanna nann thangige bittkodu antha annandru kelodu, haage heege mannu masi! Asht thale kedisko bekandre film nodi! Heroine aatmahatyege try maadkothale! Idannu nodi avl annandru heroge chennagi hodeethare! Avnu aaaga huchchana thara aagodu! He has lost his memory, lost his senses etc., etc.

aamele nodidre avnige modlne hendthine iralla! Modle hendthi anniskondolu heroine ge nija helthale! Avnige brain tumour iraththe! Ninna doora maadkolakke ee reethi nataka aadtha iddane antha! Heroinege hero mele innu love jaasthi aagaththe! aadre vl annandru hodidirodu innu goththilla!

Avl annadru aaga thithi maadtha irthare! Yaardu antha modlne aththige kelkondu allige barthale! Aaga shuru aagodu nodi real kathe! Flash back! Annandru, ella sann hudgraagirthare! Daari mele hogo obba bandu ee maneli mooru dinadalle eradu saavu sambhavisaththe! Neevu mooru jana annanndrige nimm thangi hotteli hutto magu inda nimge saavu! haagantha eegle neevu nimm thangina saaysidre neevu aa galigene datta daridra aagtheera, Haage heege antha badkothane!

Adella correct aagaththe! Ivrugalu adakke aa thangina jopaanavagi belsthare! Avalanna maduve aagakke bidalla! Konege maduve maadkodbeku antha heli obba shandanna hudukthare! idu goththagi avl thatha maththe aththige adakke oppose maadi hero ge support maadthare! Eega thatha support maadidda antha goththagi avnanna saaysi avn thithi maadthare! Actually heroge brain tumour e illa, doctrige lancha kottu ee anannadru haag maadsirthare!

Idu goththagi aa aththige heroine ge helakke hogthale! avl thalegu ittige etu beelaththe! Aadre avl thithi maadalla! Avl hego hospital ge hogi ICU serkothale! heroine ge vishya goththagi hospital ge barthale! avlige ella vichara goththagaththe! hero ade hospitallalirthane!

Avnanna aa paristhithiyalli eththakkondu hogthale! Avlanna annanndru follow maadthare! Innu eneno sudugaadu! Kaadige hogthare! Alli eneno maadi escape aagthare! Yaavano kaat nann maga driver della purana baraththe! Aden sudugaado! nange kathe aagtha illa! Nange bejaar aagbittide! Neevugalu ee postu fullu odhalla antha nangannistha ide!

Aamele hego annandrige ivribbru sikkthare! yaavdo mantapadalli! sigokkintha munche avlu hego avl kaiyalli thaali kattiskothale! Aden significanco nangoththilla! Hero ge kaththi chuchchakke hogi heroinege chuchchthare! Idanna nodi heroge eno annisis avnu fullu horaadthane! konege avnu ellarnu hoddu odisthane! Avlu saththogthale! Ivnu avl samadhi mundene huchchana thara varshaan gattle biddirthane!

Allige filmu mugiyaththte!

NAavugalu maja hoddiddakke innobba chindi sisya idda filmalli! Fullu daadi bittkondu! First halfalli hero kidnap maadiddaga avranna hudukakke hodaga, ee naay nann maga vaasne inda kand hidiyo haage ille iddre antha fullu beral maadi thoristha idda! Avn actionnu chindiyaagiththu! Naanu theatralli avnanna thorsdaaglella chitke hoddu direction thorstha iddre sisyandre "Ley avnanna hidkollrla" antha thamashe maadoru!

Saksha anthu badkiddino saththno antha seatalli koothidda! susheema niddhe maadtha idda! Seena thale kerkotha idda! Raghu aaha! Idu enidenidu andkondu fullu khushshaagidda! Prakaashadoora idda! Nange sariyaagi kaanistha irlilla Madhya madhya eneno dialog hodkondu koothirthidda!

Eega best part of the film ge barana!

Photography chindiyaagide! Kelav haadugalu chennagide!

Kathe keli thale kettillandre film ondh sarthi nodi! Illi comment maadodu mareebedi!

Ee postu illge mugistheeni! (spelling mistake iddre kshamisi! Naanu screen nodtha irlilla! Sumne haage type hodkondu koothidde!).

Aadashtu bega innondh post bareethini!

Monday, April 24, 2006

Shubham -the beginning noddhe!

Aaaaha! entha filmu!

Saavradalli ondhu! Ee postu nanna hindina post aadmele barbekiththu! aadre adeno problem kodtha ide post aagbekandre! Nodona! idaadmelaadru post aagaththa antha!

Ee film nodida dinada blogige "Shani hidida Shanivaara, Bethaala hidida Bhaanuvaara " nodi!

Film theatre enter aagtha idda haage, " Enidu? isht khaali idyalla? " antha annistha iththu! Cinema hall enter aagtha idda haage full khaali hodeetha iththu! Kelagade full khaali! Balcony ge hogiddu naavu! Alli hechchandre 30 jana iddvi ashte! Shanivaarane heegandre weekdaysalli adhego antha ella maathadkotha iddru!

Hegaadru irli, nodona antha koothvi! Upendra onde filmu, erad kathe antha caption iththu! Aa movie chindiyaagiththu! Idakke Onde kathe, eradu cinema antha captionnu! Aden antha artha aaglilla! eno different aagirbahudu antha koothvi! Different antha chindi chitranna thegedre jana sumnirthaara?

Yappa, aden kathe antheera? kelidre thale ketthogaththe! Mooru jana Anna, obblu thangi. Avlanna muddagi saakirthaare. Maduve antha fix aagaththe. Maduve hindina dina madumagalu kidnap! Avnyaavanantha ivlige goththilla, sumne heege hogtha irthare. Kaadalli barthaare. Avlu neenyaaru yaake nanna hidkond bandiddiya? haage heege antha questionngalu keltha irthale. Ivnu uppi imitate maado thara answergalu. Avn answer keli thale kett hogdiddre sari!

Intha filmgalige hodre gumpalli hogbnekannodu idakke. Chennagi enjoy maadbahudu. Avn thikl aataglu! Eneno biscuit anno biscuitgalu! Naavugalanthu olle timepass. Ondh scene helthini! enjoy maadi!

Heroine chindi batte uttu aadashtu cover maadkondu malkolakke try maadtha irthale! Hero avlanne nodtha irthane.

Heroine: "Beda haag nodbeda!"
Hero avlanne approach maadthane.
Heroine: "Beda hatra barbeda"
Hero innu hatra barthane.
Heroine: "Naanu kirchkondbidtheeni!"
Hero avlanna thabbkothane. Avlu kirchthaale. Next scene Avn kaiyalli ondh haaviraththe. Heroine aa haav nodi herona innu joragi thabbkothale (hedrkondu).
Hero:"Thabbko thabbko! Innu joraagi thabbko! ah"

En scenu, en biscuittu! Ee thara bejaan nodbahudu! Olle pj movie.

Ide thara heltha iddre putagattle bareebahudu!

Kathe shortaagi hel mugistheeni! Kaadallidorna avl annadru hego hudukthare. Adakku munche ivribbrigu love affair nadiyaththe. Ibbru ishta padthare. Kaadalli haadu hase nadiyaththe.

Chamak enandre annandru oppkothare. aamele interval hoththige suddennagi " Eradu thingala nanthara antha board haaki Hero aa huchcha stylalli posu!


Interval!

Innu bareebeku! Eega jaggu kaaytha iddane! Naale update maadthini! kaaytha iri!

Meanwhile i really finished my assigned job today! Its really good to feel this! Naane koothu ondh kelsa maadidre, adu chennagi bandre thumba khushi aagaththe.

Naale sigana! bye!

Shani hidida Shanivaara, Bethala hidida Bhanuvaara!

Chennagidyalla topiccu? Nanganthu thumba khushi aaythu!

En maadona? Shukrvaara, aa daridra sports ady mugisikond office alli nann kelsa mugisovashtralli 9 gante aagiththu! Aamele ee jaggu ge kaaytha idde. Avnu annual day antha costumes khareedi maadakke hogidda! 11:30 ge banda! Alli thanaka idee floorige naanobbne raja! Mail check maadkondu, Susheema maththe Seenana jothe chat maadkondu timepass maadtha idde. Manege barodu 12 aaythu! Nanna sms friend jothe harte hodkondu malkonde! 1 gante aagiththu! Niddhe hagoora bartha iththu! Belagge 8 gantege haayaagi niddhe maadtha iddavnanna ebbsiddu ondh phone callu! Adyaav mugglall eddno! Eltha elthane, collegue phonu! FBP formsu thumbsirlilla, eevaththe last datu, en maadona? antha phone maadidda! Adakku hinde, innond collegue inda message bandiththu! Eevaththe last date form fill maadakke antha.

Daridraddu eevaththu shanivaara antha swalpanu bejaarilva? STL alli monne shanivaara kelsa maadtha iddru! Raj saththaaga ondh dina extra raja kottralla, adakke compensate maadakke. Ayyo, avruglella hogli, naavyaake hogbeku? naavu eega SSL alli kelsa maadtha iddivi! Hogappa antha helidre ee goob nann maga keltha illa! Sari, namm finance dept ge phone maadi kelthini antha heli phone itte. Hego number hudukkondu, phone maadidre, illa eevaththe submit maadbeku! haage heege antha helidru! Naanu " Saar, idee vaara esht busy iddvi andre mail check maadakku aagtha irlilla! Namge hege goththagbeku? swalpa time kodi antha kelkondu dammayya andkondu somvaarada thanaka time hondiside! Aamele thirga ee goobege phone maadi ella helde! Sari antha STL ge hogodu cancel aaythu!

Aaythappa, idond thalenovu thappisovashtralli, 9 gante aagiththu! ella mugiskondu 9:15 ge thindi thintha paper odtha idde! En thagad newsugalu! "Aishwarya Rai cycle inda biddu gaaya" Idu ondh suddina? Avlen dodd pudanga? avl biddiddakkella newsu? Namm chikkappa obbru heltha iddru! Jamaandalli Indira Gandhi Benglurige bandu idli thindiddu suddi aagiththanthe! How foolish! Paper odhi mugisi, thindi thindaad mele, thatha kardu marketge hogu andru! ( As always! ). Aaythu andkondu horte! Bere kade nange swalpa kelsa iththu! Alli hodre dodd queue! Aa queuealli ninthkond kaaytha bejaaraagoythu! 10:45ge allhodavnu 1 gante thanaka alle idde! Asht hoththu kaadidakke sadhya kelsa anthu aaythu! Eevaththu nann time sari illa andkondu allinda market ge bus haththana antha bande! Siglilla! Majestic bus haththkondu allinda nadkond hogona andre, bega manege hogbekiththu! Sari majestic inda marketge busalle hogona antha decide maaddhe! Allinda hort bussu 15 gante thogothu market thalpakke!

1:45 ge markettallidde! Allinda angadigaligella hogi ( allu latu ) barovashtralli 2:45 aaythu! Sari andkondu bus haththde! MAnege barovashtralli 3:30 aaythu! Namm sisyandru movie ge sketch hakiddru!sari nodona andkondu 3:45 olage snana, japa, oota ella maadkondu ready aagodakku, daksha mane hatra gaadi tharodakku sari hoythu! Sari andkondu naavibbru hortvi! 4:15 ge majesticalliddvi!

Alli Raghu, Susheema, Seena maththe prakasha iddru! Janna obba missu! Iththeechege avnige bejaan kelsa anthe! Aadre saayankaala sikthinantha helda! Sari andkondu naavu filmige 4:30 ge hodvi! Shubham ge! Adr bagge next blog nodi! idaadmele adanne post maadtha iddini! adannu idralle bardre nimge aa dodd blog odhakke thale chitt hididhogaththe!

Aa film nodkondu horge barovashtralli thale kett hogiththu! Magand, eevaththe ee dabba film nodbekiththa ansbittitthu nange!( P.S - Mundina blog odhi ). Allinda Seena aagle kalchkonda( Maneli urgent kelsa anthe!! ) Prakashanu haage helda 8 gantege naanu manelirbeku! Sari baa! Bega swalpa meykondu hogona andkondu ella malleshwarakke katlaayskondvi!

Alli adeneno manchirigalanna order maadkondu heege lokaaroodiyaagi maathadkondu manege hortvi! 8:30 ge hode manege! Ee madhya donald nann sms friend ge fitting ittbittu regsidda! Nann mele swalpa kopa bandhaagiththu! Enappa eevaththu nange ishtu bekaaraagogbittide dina andkonde. Manege hodru bidalla andkondu odakke koothe! Sariyaagi odakku aagde malkondbitte! Allige shanivaarada kathe mugeethu!

Bhanuvara

Friendsella busy iddru antha aavaththu friends kade inda enu program irlilla! 9 gantege edde! Haage paper odhkondu thindi thindkondu PC munde koothu worldspace keltha koothe! Sumne heege aatadkondu 1 gante thanaka tp aaythu! Rajada dina ondhe belagge edd thakshana snana maadbidtheeni! Illandre 1 gante mele! Eevatthu late! 2 gantege snanakke horte! Cousin magala b'day ide baarla magane antha appa helidru! ( Hahaha! take it lightly! My father wouldn't say it that way! Naane sumne haage change maadiddu!) Ella weekendu baree friends jothene suththadtha irthini, eevaththond dina family jothe irana andkondu okay andhe! Appa adakku munche gangenahalliyalli kelsa iththu antha heli hortru! Naanu sari sikkidde time antha Bourne Supremacy odhtha koothe! 5 gantege appa bandru! ella hortvi! 6:45 ge alliddvi! Party li bejaar! Ellaru bek bekantha nakku maathadstha iddiddanna nodi nagu banthu! Karthika sikkidda! Avn jothe swalpa harte hoddhe! Aamele 8:30 allinda hortvi! Busse illa! 9 gantege Jayanagara 4th blockige sikthu ondh bussu! Sari andkondu haththkondu bandvi! Allinda majestic, byatarayanapura andkondu barovashtralli 10:10 aagiththu!

Manege bandu haage refresh aadmele Hemanth phone maaddha! Avn phone maaddaaglella olle timepass aagaththe! We talk about something unusual! Avnu, yogeshu ivr jothe ella maathadvaaga naanu halavaaru thara yochisthini! After a nice discussion, avnu phone itta! Nann SMS friendu eevaththu swalp calm! Parwagilla! Aadru koneli garamm! Ee thara jagala aadodu olle tp!

Aamele swalpa bourne Supremacy odhi mugiside! Bhanuvaara allige mugeethu!

Somvaara, STL ge bandu aa form fill maadi kottu SSL ge bandvi! Illi eevaththu ashten kelsa illa! Nadeetha ide! adakke hagal hoththe blog maadtha iddini! Nodona evaththu esht hoththige manege hogthino nodona!

Bye!